Revision 244 as of 2021-09-28 06:05:30

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2021/2022 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Celkový počet bodov na skúške z M4 je 100.

* Počas semestra plánujeme 10 bodové písomky v piatom (alebo šiestom) a desiatom (alebo jedenástom) týždni.

* Zápočet získava študent bez neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 5 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M3 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.

* Neúčasť na skúške ako aj na každej zápočtovej písomke je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín skúšky (zápočtovej písomky).

* Na skúške sa môžu používať kalkulačky alebo iné elektronické zariadenia.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Skúška je plánovaná prezenčnou formou.

Literatúra

Prednášky, príklady a cvičenia

Vzorové zadanie skúšky z M4

Offline prednášky a cvičenia

Pridal som videá prednášok + cvičení: M4PC1.mkv, M4PC2.mkv, M4PC3.mkv, M4PC4.mkv, M4PC5.mkv, M4PC6.mkv. Aj keď zaberajú dosť miesta ponechávam ich na stránke predmetu. Môžu poslúžiť ako dodatočný zdroj informácií pre časť M4 numerická matematika. Prednáško-cvičenia neprešli žiadnou recenziou.

Konzultácia a cvičenie z M4

Streda · 15.00 - 16.30

Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/vuw-vnot-bar

Príklady z cvičení

e-podpora