Differences between revisions 84 and 85

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
    * [[/Matematika1OP/ParalelkaB|B-MAT1E Elektroenergetika]]
    * [[/Matematika1OP/ParalelkaB|B-MAT1E Jadrové a fyzikálne inžinierstvo]]

Matematika 1 opakovaná

2017/2018 - letný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

Doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Matematika1Opakovana (last edited 2018-02-15 13:20:36 by MichalZajac)