Matematika 1

Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika, Telekomunikácie, Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

2018/19 -- letný semester

informačný_list.pdf (z Akademického informačného systému STU)

Rozvrh cvičení nájdete na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/index_kruzok.html#volitelne
Prednášky budú v pondelok 15:00-16:40 a vo štvrtok 13:00-14:40; v ab150, M. Zajac

Počas prerušenia prezenčnej výuky naštudujte samostatne racionálne funkcie Polynomy_RacFunkcie.pdf a treba si prepočítať príklady zo súboru Priklady1.pdf,
M. Zajac

Odkaz na českú verziu Khan Academy:

https://cs.khanacademy.org/coach/dashboard

Riešenie príkladov z "minipísomky" 2.4. minipisomka1.pdf

20-bodová započtová písomka z príkladov aké sú v subore du.pdf, Tyzdne 1--5 (teda limity už nie) bude vo stvrtok 16.4. o 10:00.

Do súboru otazky.pdf bude.m písať vaše otázky (poslané na michal.zajac@stuba.sk) a moje odpovede. doc. Michal Zajac

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

 1. reálne a komplexné čísla
 2. matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
 3. determinanty, súčet a súčin matíc, inverzná matica
 4. polynómy a racionálne funkcie
 5. definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie, elementárne funkcie, limita funkcie
 6. diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie
 7. asymptoty ku grafu funkcie
 8. Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
 9. konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod
 10. Postupnosti a rady
 11. konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencie, geometrický rad
 12. mocninové rady, Taylorova veta, Taylorov rad a Taylorov polynóm

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

 1. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. a 2.diel; Alfa Bratislava 1966
 2. Ján Ivan.; Matematika 1, Alfa Bratislava 1986

Prednášajúci a cvičiaci

Konzultačné hodiny:

utorok 10.00-10.50

štvrtok 14:00-15:00

A-408 (iba počas semestra)

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Prednáška

pondelok

AB-150

15:00

16:45

Všetky

Prednáška

streda

AB-150

8:00

9:45

Všetky

Cvičenie

štvrttok

AB-300

10:00

11:40

Všetky

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf kapitoly 1,2,3,4,5, 6/1--5, 7/1,3

Priklady2.pdf (23.1.2020)

Na stránke http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaC nájdete aj riešené príklady (zo zimného semestra)

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU.pdf (5.3.2019)

Teória

Prednaska_LA.pdf (5.2.2019)

Polynomy_RacFunkcie.pdf (1.3.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

Skúška

Skúška je písomná, na riešenie budete mať 120 minút. Tvoria ju teoretické výroky, kde úlohou bude rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nie a svoje rozhodnutie odôvodniť.

Druhú časť budú tvoriť príklady.

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-3 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

* Cvičenie je povinné.

* Počas semestra sa píšu priebežné testy, na ktorých môže študent získať spolu 40 bodov.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Každý študent, ktorý do konca apríla získa spolu aspoň 6 bodov, môže písať opravnú zápočtovú písomku.

* Neúčasť na priebežnom teste je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť cvičiacemu najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti študent môže absolvovať náhradný test na konci semestra.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Minimálny počet bodov zo skúškovej písomky potrebný k tomu, aby študent vyhovel, je 20 bodov.

* Hodnotenie predmetu pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť prednášajúcemu najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti na skúške má študent nárok na 1 náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Na písomkách nesmiete mať pri sebe zapnuté počítače, tablety ani mobilné telefóny (nestačí vypnuté zvonenie).

* Podvádzanie pri skúške má za následok okrem disciplinárneho konania hodnotenie "nevyhovel".

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/ParalelkaB (last edited 2020-04-02 19:50:19 by MichalZajac)