Matematika 1

2017/18 -- letný semester

Opravný termín skúšky bude 18.6.2018 o 11:00 v miestnosti cd300.pdf

Konzultácia opravených písomiek je možná vo štvrtok 21.6. o 11:00 na 4. poschodí v bloku A, doc. M. Zajac

Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika, Telekomunikácie, Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

 1. reálne a komplexné čísla
 2. matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
 3. determinanty, súčet a súčin matíc, inverzná matica
 4. definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie, elementárne funkcie
 5. limita funkcie a postupnosti
 6. diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie
 7. asymptoty ku grafu funkcie
 8. Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
 9. konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod
 10. Postupnosti a rady
 11. konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencie, geometrický rad
 12. mocninové rady, Taylorova veta a Taylorov rad

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

 1. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. a 2.diel; Alfa Bratislava 1966
 2. Ján Ivan.; Matematika 1, Alfa Bratislava 1986

Na skúške je povolená Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Prednášajúci a cvičiaci

Konzultačné hodiny:

utorok 10.00-10.50

štvrtok 17:00-18:00

A-408 (iba počas semestra)

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf kapitoly 1,2,3,4,5, 6/1--5, 7/1,2

Priklady2.pdf

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU1.pdf, DU2.pdf, DU3.pdf, DU4.pdf, DU5.pdf, DU6.pdf, DU7.pdf, DU8.pdf, DU9-10.pdf, DU11-12.pdf

Teória

Prednaska_LA.pdf (30.9.2015)

Polynomy_RacFunkcie.pdf (1.3.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

Skúška

Skúška je písomná, na riešenie budete mať 120 minút. Tvoria ju teoretické výroky, kde úlohou bude rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nie a svoje rozhodnutie odôvodniť.

Druhú časť budú tvoriť príklady.

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-3 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

* Cvičenie je povinné.

* Počas semestra sa píšu priebežné testy, na ktorých môže študent získať spolu 40 bodov.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Každý študent, ktorý do konca apríla získa spolu aspoň 6 bodov, môže písať opravnú zápočtovú písomku.

* Neúčasť na priebežnom teste je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť cvičiacemu najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti študent môže absolvovať náhradný test na konci semestra.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Minimálny počet bodov zo skúškovej písomky potrebný k tomu, aby študent vyhovel, je 20 bodov.

* Hodnotenie predmetu pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť prednášajúcemu najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti na skúške má študent nárok na 1 náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Na písomkách nesmiete mať pri sebe zapnuté počítače, tablety ani mobilné telefóny (nestačí vypnuté zvonenie).

* Podvádzanie pri skúške má za následok okrem disciplinárneho konania hodnotenie "nevyhovel".

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/ParalelkaB (last edited 2018-06-20 19:14:29 by MichalZajac)