Matematika 1 opakovaná

Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika, Telekomunikácie, Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Letný semester 2020/2021

Vyučujúci

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} kontakt

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra sa nebude písať žiadna písomka. Zápočet dostane každý a môže ísť na skúšku. Na skúškovej písomke bude možné získať najviac 100 bodov. (Teda plný počet bodov za tento predmet je 100.) Hodnotiť sa bude podľa štandardnej stupnice platnej na FEI STU.

Prednášky

Prednášky sú v rozvrhu nasadené v pondelok 15:00 - 16:40 a vo štvrtok 13:00 - 14:40. V tomto semestri použijeme videá (záznamy prednášok), ktoré boli natočené v minulom semestri v predmete Matematika 1. Prednášok je 24 (v semestri je 12 týždňov a v každom týždni sú 2 prednášky).

1. prednáška 2. prednáška 3. prednáška 4. prednáška 5. prednáška 6. prednáška 7. prednáška 8. prednáška 9. prednáška 10. prednáška 11. prednáška 12. prednáška 13. prednáška 14. prednáška 15. prednáška 16. prednáška 17. prednáška 18. prednáška 19. prednáška 20. prednáška 21. prednáška 22. prednáška 23. prednáška 24. prednáška

Cvičenia

Tu sú pdf súbory z cvičení. 1. cvičenie 2. cvičenie 3. cvičenie

Všetko, čo je pod týmto nápisom, je staré a teraz neplatí. Stránka Matematiky 1 opakovanej pre letný semester 2020/2021 sa nachádza nad týmto nápisom

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

  1. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. a 2.diel; Alfa Bratislava 1966
  2. Ján Ivan.; Matematika 1, Alfa Bratislava 1986

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf kapitoly 1,2,3,4,5, 6/1--5, 7/1,3

Priklady2.pdf (23.1.2020)

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/ParalelkaB (last edited 2021-03-04 10:48:58 by MarcelPolakovic)