Matematika 1

Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika, Telekomunikácie, Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

2018/19 -- letný semester

informačný_list.pdf (z Akademického informačného systému STU)

Rozvrh cvičení nájdete na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/index_kruzok.html#volitelne
Prednášky budú v pondelok 15:00-16:40 a vo štvrtok 13:00-14:40; v ab150, M. Zajac

Opravný termín skúšky bude 19.6.2020 o 9:00 z príkladov aké sú v súbore DU.pdf Týždeň 1-11, mocninové rady nebudú.
Od 8:55 do 9:05 budem posielať 3 príklady po 10 bodov, skeny(forografie) riešenia odovzdáte najneskôr po 75 minutách do pripravených miest odovzdania. Neskoršie odovzdanie nebudem brať do úvahy. Na každú stranu napíšte svoje meno.
ďalšie 3 príklady po 10 bodov budem posielať od 10:15 do 10:25, aj skeny(forografie) riešenia týchto príkladov odovzdáte najneskôr po 75 minutách do pripravených miest odovzdania. Neskoršie odovzdanie nebudem brať do úvahy.
18.6.2020 M. Zajac

oznam 13.5.2020. Spresnenie 26.5. a 18.6. Opravná zápočtová písomka nebude, ale vzhľadom na mimoriadne podmienky (pravdepodobne nemali všetci študenti prístup na internet) povolím účasť na skúške aj študentom, ktorí nemajú zápočet. Študenti spravia skúšku, ak splnia aspoň jednu z nasledujúcich podmienok (platia aj pre opravný termín)
1. zo skúškovej 60-bodovej písomky budú mať aspoň 31 bodov
2. súčet ich bodov za semester a za skúšku bude aspoň 56.

Ak splnia len 1. podmienku, ale nie druhú, bude ich hodnotenie E, ak splnia 2. podmienku, hodnotenie bude podľa obvyklej klasifikačnej stupnice FEI STU. doc. M. Zajac

2. zápočtová písomka bude 7.5.2020 o 10:00 z príkladov aké sú v súbore DU.pdf Týždeň 6,7,8,9,10 okrem príkladu 6 z Týždňa 10.
22.4.2020 M. Zajac
riešenie druhazapoctovapisomka.pdf

Pripomínam, že máte možnosť sa pýtať na riešenie konkrétneho príkladu, ja budem na tejto stránke odpovede uverejňovať v súbore otazky.pdf. Pred 1. ani 2. zápočtovou písomkou som však žiadnu otzázku nedostal. 13.5. Michal Zajac

Počas prerušenia prezenčnej výuky naštudujte samostatne racionálne funkcie Polynomy_RacFunkcie.pdf a treba si prepočítať príklady zo súboru Priklady1.pdf,
M. Zajac

Odkaz na českú verziu Khan Academy:

https://cs.khanacademy.org/coach/dashboard

Riešenie príkladov z "minipísomky" 2.4. minipisomka1.pdf

20-bodová započtová písomka z príkladov aké sú v subore du.pdf, Tyzdne 1--5 (teda limity už nie) bude vo stvrtok 16.4. o 10:00.
Riešenie jednej verzie 1. započtovej písomky zapocet1-riesenie.pdf
Ostatné zadania boli veľmi podobné.

Do súboru otazky.pdf bude.m písať vaše otázky (poslané na michal.zajac@stuba.sk) a moje odpovede. doc. Michal Zajac

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

 1. reálne a komplexné čísla
 2. matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
 3. determinanty, súčet a súčin matíc, inverzná matica
 4. polynómy a racionálne funkcie
 5. definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie, elementárne funkcie, limita funkcie
 6. diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie
 7. asymptoty ku grafu funkcie
 8. Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
 9. konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod
 10. Postupnosti a rady
 11. konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencie, geometrický rad
 12. mocninové rady, Taylorova veta, Taylorov rad a Taylorov polynóm

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

 1. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. a 2.diel; Alfa Bratislava 1966
 2. Ján Ivan.; Matematika 1, Alfa Bratislava 1986

Prednášajúci a cvičiaci

Konzultačné hodiny:

utorok 10.00-10.50

štvrtok 14:00-15:00

A-408 (iba počas semestra)

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Prednáška

pondelok

AB-150

15:00

16:45

Všetky

Prednáška

streda

AB-150

8:00

9:45

Všetky

Cvičenie

štvrttok

AB-300

10:00

11:40

Všetky

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf kapitoly 1,2,3,4,5, 6/1--5, 7/1,3

Priklady2.pdf (23.1.2020)

Na stránke http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaC nájdete aj riešené príklady (zo zimného semestra)

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU.pdf (5.3.2019)

Teória

Prednaska_LA.pdf (5.2.2019)

Polynomy_RacFunkcie.pdf (1.3.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

Skúška

Skúška je písomná, na riešenie budete mať 120 minút. Tvoria ju teoretické výroky, kde úlohou bude rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nie a svoje rozhodnutie odôvodniť.

Druhú časť budú tvoriť príklady.

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-3 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

* Cvičenie je povinné.

* Počas semestra sa píšu priebežné testy, na ktorých môže študent získať spolu 40 bodov.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Každý študent, ktorý do konca apríla získa spolu aspoň 6 bodov, môže písať opravnú zápočtovú písomku.

* Neúčasť na priebežnom teste je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť cvičiacemu najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti študent môže absolvovať náhradný test na konci semestra.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Minimálny počet bodov zo skúškovej písomky potrebný k tomu, aby študent vyhovel, je 20 bodov.

* Hodnotenie predmetu pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť prednášajúcemu najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. V prípade ospravedlnenej neúčasti na skúške má študent nárok na 1 náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Na písomkách nesmiete mať pri sebe zapnuté počítače, tablety ani mobilné telefóny (nestačí vypnuté zvonenie).

* Podvádzanie pri skúške má za následok okrem disciplinárneho konania hodnotenie "nevyhovel".

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/ParalelkaB (last edited 2020-06-19 06:52:08 by MichalZajac)