Numerické a štatistické výpočty (M3 a M4) - Podklady k cvičeniam

Matlab

Úvod do matlabu: premenné, matice a vektory. Matice - konštrukcia pekných matíc v Matlabe.

Obsah mnohouholníka, Koľko točiť? - praktické príklady na zoznámenie s Matlabom

Zaujímavé stránky o matlabe v slovenčine

Štatistika

Základné spracovanie dátového súboru

Histogram, Histogram II, Príklad

Kvantily,Kvantily II,

Príklad o matici, Príklad trhový, Príklad volebný

Regresná priamka a korelačný koeficient, Príklad 1, Príklad 2

Číselné charakteristiky diskrétneho rozdelenia, Binomické a Poissonovo rozdelenie

Číselné charakteristiky spojitého rozdelenia, Korelácia a regresná priamka - zhrnutie

Konkrétne typy spojitých rozdelení - úlohy riešené alebo aj nie, Príklad 1, Príklad 2, Príklady 3

Súčty náhodných veličín, Tabuľky Gaussovho rozdelenia a rozdelenia chí-kvadrát

Intervalový odhad strednej hodnoty a rozptylu.

Numerika

Počítačová množina čísel v MatLabe a zaokrúhľovanie

Rovnice f(x)=0. -> Pokračovanie -> Príklad hraničnej situácie, Dvojnásobný koreň.

Sústavy rovníc a Rôzne pravé strany

Interpolácia, časť I

Interpolácia, časť II

Metóda najmenších štvorcov

Numerické integrovanie

Diferenciálne rovnice

NSMzs (last edited 2012-04-13 11:34:16 by DavidPancza)