Differences between revisions 238 and 239

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 56: Line 56:

== Vzorové zadanie skúšky z M4 ==

Matematika 4 - B-MAT4

2020/2021 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

 • Opisná štatistika jednorozmerného dátového súboru.
 • Opisná štatistika dvojrozmerného dátového súboru.
 • Model náhodného experimentu a pojem náhodnej veličiny.
 • Diskrétne pravdepodobnostné rozdelenia.
 • Spojité pravdepodobnostné rozdelenia.
 • Výberové rozdelenia a ich aplikácie.
 • Numerické riešenie rovníc.
 • Riešenie sústav lineárnych rovníc.
 • Aproximácia funkcií interpoláciou.
 • Aproximácia funkcií metódou najmenších štvorcov.
 • Numerické integrovanie (kvadratúra).
 • Numerické riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc.

Literatúra

 • P.Volauf: Numerické a štatistické výpočty v MATLABe (skriptum, Malé centrum, STU, Knižnica FEI).
 • Materiály e-podpory na tejto stránke.
 • Samostatné štúdium a hľadanie ďalšej literatúry sú vítané.

Práca cez semester a zápočet

 • Študentom sa odporúča, aby si na prednášky a cvičenia nosili kalkulačky. Osobitne vhodnou pomôckou je mobil/tablet s aplikáciou Octave alebo Matlab.
 • Počas semestra neplánujeme písať žiadne písomky. Na zápočet nie je potrebné získať žiadne body. Bude však možnosť získať body za projekty, ktoré sa budú vypracovávať počas semestra.
 • Skúška je plánovaná prezenčnou formou.

Prednášky, príklady a cvičenia

Vzorové zadanie skúšky z M4

Offline prednášky a cvičenia

Pridal prednášky (aj cvičenia) M4PC1.mkv, M4PC2.mkv . Postupne budem pridávať ďalšie. Videá, ktoré zverejňujem na tejto stránke môžem tu ponechať pre nedostatok miesta maximálne 2 týždne. Preto tým, ktorí budú videá potrebovať v budúcnosti odporúčam stiahnuť si ich.

Príklady z cvičení

e-podpora

Matematika4 (last edited 2021-01-05 06:39:39 by LubomirMarko)