Differences between revisions 225 and 226

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 44: Line 44:
Line 51: Line 50:
== Prednášky, príklady a cvičenia ==
  
  [[attachment:M4predn.pdf]]

Matematika 4 - B-MAT4

2019/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Stručná osnova predmetu

 • Opisná štatistika jednorozmerného dátového súboru.
 • Opisná štatistika dvojrozmerného dátového súboru.
 • Model náhodného experimentu a pojem náhodnej veličiny.
 • Diskrétne pravdepodobnostné rozdelenia.
 • Spojité pravdepodobnostné rozdelenia.
 • Výberové rozdelenia a ich aplikácie.
 • Numerické riešenie rovníc.
 • Riešenie sústav lineárnych rovníc.
 • Aproximácia funkcií interpoláciou.
 • Aproximácia funkcií metódou najmenších štvorcov.
 • Numerické integrovanie (kvadratúra).
 • Numerické riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc.

Literatúra

 • P.Volauf: Numerické a štatistické výpočty v MATLABe (skriptum, Malé centrum, STU, Knižnica FEI).
 • Materiály e-podpory na tejto stránke.
 • Samostatné štúdium a hľadanie ďalšej literatúry sú vítané.

Práca cez semester a zápočet

 • Študentom sa dôrazne odporúča, aby si na prednášky a cvičenia nosili kalkulačky. Osobitne vhodnou pomôckou je mobil/tablet s aplikáciou Octave alebo Matlab.
 • Počas semestra sa budú písať 2 písomky po 20 bodov. Na zápočet treba získať aspoň 20 bodov zo 40 možných. Termíny písomiek budú oznámené aspoň týždeň vopred.

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora

Matematika4 (last edited 2019-11-14 09:06:48 by LubomirMarko)