Revision 631 as of 2022-02-02 09:20:38

Clear message

B-MAT2E Matematika 2E

2020/2021 -- letný semester, rozsah 2-2

Študijný program:

Automobilová mechatronika

Študijný program:

Elektroenergetika

Študijný program:

Elektrotechnika

Študijný program:

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Prednášky, skúšanie, cvičenia

{*} doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc., lubomir.marko@stuba.sk

{*} Mgr. Michal Zákopčan, PhD., michal.zakopcan@stuba.sk

Rozvrh

ROZVRH

Online výučba

Prezenčná výučba

Deň

Identifikátor stretnutia (link)

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

bez linku, viď. nižšie

CD-300

08:00

09:40

Cvičenie

utorok

B-704

13:00

14:40

Cvičenie

utorok

B-704

15:00

16:40

Cvičenie

štvrtok

zrušené

zrušené

Dôležité oznamy

Výučba

 1. Počas dištančnej výučby budú prednášky a cvičenia uskutočňované formou videí, ktoré budú môcť študenti nájsť na tejto stránke (viď. nižšie Prednášky offline).

 2. Počas dištančnej výučby budú v čase cvičenia určeného rozvrhom a pre skupinu(y) študentov určenú(é) rozvrhom prebiehať konzultácie k cvičeniam, na ktorých študenti budú môcť konzultovať prípadné nejasnosti k aktuálne preberanej problematike, klásť otázky a prejsť spoločne s cvičiacim postupy a riešenia rôznych úloh.
 3. Tieto konzultácie - v rozvrhu označené len ako Cvičenie budú prebiehať online v časoch určených rozvrhom a to cez službu Google Meet, ktorá je v rámci domény stuba.sk podporovaná. Študenti sa preto budú prihlasovať na online stretnutia výhradne prostredníctvom svojho študentského konta na gmail.stuba.sk.
 4. Linky na cvičenia nájdete vyššie (viď. ROZVRH Online výučba).

 5. V prípade návratu k prezenčnej forme výučby budú prednášky a cvičenia prebiehať v časoch a v miestnostiach určených rozvrhom:
 6. Počas semestra budú študenti absolvovať dva zápočtové testy v čase prednášky určenom rozvrhom (viď. ROZVRH Prednáška). Presný termín prvého a druhého zápočtového testu bude zverejnený neskôr.
 7. Študenti tiež majú možnosť čerpať informácie samostatne z dostupných elektronických materiálov alebo odporúčanej literatúry (viď. nižšie Prednášky a literatúra).

Prednášky offline

Cvičenia LS2020/21

Prednášky a literatúra

E-verzia prednášok:

PrednaskyM2e.pdf

Zbierka príkladov:

CviceniaM2e.pdf

V nasledujúcich súboroch nájdete vybrané riešené príklady:

riesene_priklady_integraly.pdf

riesene_priklady_limity_derivacie.pdf

riesene_priklady_extremy.pdf

riesene_priklady_dvojne_integraly.pdf

Odporúčaná literatúra

Základná:

MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.

MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

V anglickom jazyku:

Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990

Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Stručná osnova predmetu

Harmonogram prednášok:

 1. Určitý integrál reálnej funkcie jednej reálnej premennej a jeho základné vlastnosti.
 2. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti.
 3. Metódy integrovania.
 4. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Funkcia viacerých premenných, limita, spojitosť.
 6. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 7. Parciálne derivácie funkcie viacerých premenných.
 8. Extrémy funkcií viacerých premenných.
 9. Definícia integrálu funkcie viac premenných.
 10. Fubiniho veta - výpočet dvojných a trojných integrálov.
 11. Transformácie integrálov - polárne a cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov - sférické súradnice.

Harmonogram cvičení:

 1. Integrovanie elementárnych funkcií.
 2. Neurčitý integrál. Základné integračné metódy - metóda per partes + integrovanie racionálnych funkcií.
 3. Základné integračné metódy - prvá a druhá veta o substitúcii.
 4. Určitý integrál. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Definičné obory funkcií dvoch a troch premenných a ich geometrický význam.
 6. Limita a spojitosť funkcie viac premenných.
 7. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 8. Extrémy funkcie viac premenných.
 9. Fubiniho veta pre funkciu dvoch premenných.
 10. Fubiniho veta pre funkciu troch premenných.
 11. Transformácie integrálov: polárne, cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov: sférické súradnice.

Podmienky pre zápočet a skúšku

 1. V prípade prezenčnej výučby je navštevovanie prednášok aj cvičení povinné. Ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.
 2. Študenti majú povinnosť navštevovať cvičenia aj v prípade dištančnej výučby. Pri ospravedlňovaní neúčasti na cvičení sa riaďte pokynmi študijného oddelenia.
 3. Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získa aspoň 20 bodov zo 40 bodov za dva dvadsaťbodové zápočtové testy. Pod zápočtom sa za týmto účelom rozumie pripustenie k záverečnej písomnej skúške.

 4. Nutnou podmienkou účasti na záverečnej písomnej skúške z MAT2E je zápočet.

 5. Celkový počet bodov na záverečnej písomnej skúške z MAT2E je 60 bodov.
 6. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
 7. Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
 8. Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.
 9. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.
 10. Finálna forma riešenia a odovzdávania skúškových písomiek závisí od aktuálnej pandemickej situácie a platných protipandemických opatrení v čase konania skúšky. Študenti o nej buď včas informovaní.