B-MAT2E Matematika 2E

2020/2021 -- letný semester, rozsah 2-2

Študijný program:

Automobilová mechatronika

Študijný program:

Elektroenergetika

Študijný program:

Elektrotechnika

Študijný program:

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Prednášky, skúšanie, cvičenia

{*} doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc., lubomir.marko@stuba.sk

{*} Mgr. Michal Zákopčan, PhD., michal.zakopcan@stuba.sk

Rozvrh

ROZVRH

Online výučba

Prezenčná výučba

Deň

Identifikátor stretnutia (link)

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

bez linku, viď. nižšie

CD-300

08:00

09:40

Cvičenie

utorok

meet.google.com/vxa-bqof-obc

B-704

13:00

14:40

Cvičenie

utorok

meet.google.com/xnh-koqd-iwg

B-704

15:00

16:40

Cvičenie

štvrtok

zrušené

zrušené

Dôležité oznamy

Študenti zapísaní na štvrtkové cvičenie si vyberú náhradný termín v utorok od 13:00 alebo v utorok od 15:00, keďže toto cvičenie bolo v rozvrhu zrušené.

Výučba

 1. Počas dištančnej výučby budú prednášky a cvičenia uskutočňované formou videí, ktoré budú môcť študenti nájsť na tejto stránke (viď. nižšie Prednášky offline).

 2. Počas dištančnej výučby budú na začiatku každého týždňa semestra od druhého týždňa počnúc postupne na túto stránku umiestňované súbory s cvičeniami obsahujúce riešené príklady (viď. nižšie Cvičenia LS2020/21).

 3. Cvičenia budú prebiehať online v časoch určených rozvrhom a to cez službu Google Meet, ktorá je v rámci domény stuba.sk podporovaná.
 4. Študenti sa preto budú prihlasovať na online stretnutia výhradne prostredníctvom svojho študentského konta na gmail.stuba.sk. Návod na vytvorenie tohto konta sa nachádza tu:
 5. Linky na cvičenia nájdete vyššie (viď. ROZVRH Online výučba).

 6. V prípade návratu k prezenčnej forme výučby budú prednášky a cvičenia prebiehať v časoch a v miestnostiach určených rozvrhom:
 7. Študenti budú môcť získavať prémiové body za odovzdané a správne vyriešené domáce úlohy, ktorých vypisovanie a posudzovanie je v kompetencii cvičiaceho. Získané prémiové body sú bonusovými bodmi ku skúške.
 8. Na nadobudnutie zápočtu je potrebné získať aspoň jeden prémiový bod.

 9. Zadania domácich úloh spolu s informáciou o možnostiach ich odovzdania budú umiestňované na tejto stránke v časti Domáce úlohy.

 10. Študenti tiež majú možnosť čerpať informácie samostatne z dostupných elektronických materiálov alebo odporúčanej literatúry (viď. nižšie Prednášky a literatúra).

Prednášky offline

PrednaskaM2e_3T.mkv

PrednaskaM2e_2T.mkv

Cvičenia LS2020/21

CvicenieM2E_3T.mkv

CvicenieM2E_2T.mkv

Domáce úlohy

Domáca_úloha_2_týždeň.pdf

Domáca_úloha_2_týždeň_riešenia.pdf

Domáca_úloha_3_týždeň.pdf

Prednášky a literatúra

E-verzia prednášok:

PrednaskyM2e.pdf

Zbierka príkladov:

CviceniaM2e.pdf

V nasledujúcich súboroch nájdete vybrané riešené príklady:

riesene_priklady_integraly.pdf

riesene_priklady_limity_derivacie.pdf

riesene_priklady_extremy.pdf

riesene_priklady_dvojne_integraly.pdf

Odporúčaná literatúra

Základná:

MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.

MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

V anglickom jazyku:

Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990

Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Stručná osnova predmetu

Harmonogram prednášok:

 1. Určitý integrál reálnej funkcie jednej reálnej premennej a jeho základné vlastnosti.
 2. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti.
 3. Metódy integrovania.
 4. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Funkcia viacerých premenných, limita, spojitosť.
 6. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 7. Parciálne derivácie funkcie viacerých premenných.
 8. Extrémy funkcií viacerých premenných.
 9. Definícia integrálu funkcie viac premenných.
 10. Fubiniho veta - výpočet dvojných a trojných integrálov.
 11. Transformácie integrálov - polárne a cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov - sférické súradnice.

Harmonogram cvičení:

 1. Integrovanie elementárnych funkcií.
 2. Neurčitý integrál. Základné integračné metódy - metóda per partes + integrovanie racionálnych funkcií.
 3. Základné integračné metódy - prvá a druhá veta o substitúcii.
 4. Určitý integrál. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Definičné obory funkcií dvoch a troch premenných a ich geometrický význam.
 6. Limita a spojitosť funkcie viac premenných.
 7. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 8. Extrémy funkcie viac premenných.
 9. Fubiniho veta pre funkciu dvoch premenných.
 10. Fubiniho veta pre funkciu troch premenných.
 11. Transformácie integrálov: polárne, cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov: sférické súradnice.

Podmienky pre zápočet a skúšku

 1. V prípade prezenčnej výučby je navštevovanie prednášok aj cvičení povinné. Ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.
 2. Študenti majú povinnosť navštevovať cvičenia aj v prípade dištančnej výučby. Pri ospravedlňovaní neúčasti na cvičení sa riaďte pokynmi študijného oddelenia.
 3. Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získa aspoň jeden prémiový bod. Možnosti získavania prémiových bodov sú popísané vyššie (viď. Výučba).

 4. Nutnou podmienkou účasti na skúške z MAT2E je zápočet.

 5. Celkový počet bodov na skúške z MAT2E je 100.
 6. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
 7. Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
 8. Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.
 9. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.
 10. Finálna forma riešenia a odovzdávania skúškových písomiek závisí od aktuálnej pandemickej situácie a platných protipandemických opatrení v čase konania skúšky. Študenti o nej buď včas informovaní.

Matematika2/ParalelkaB (last edited 2021-03-01 11:56:26 by MichalZakopcan)