B-MAT2E Matematika 2E

2021/2022 -- letný semester, rozsah 2-2

Študijný program:

Automobilová mechatronika

Študijný program:

Elektroenergetika

Študijný program:

Elektrotechnika

Študijný program:

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Prednášky, skúšanie, cvičenia

{*} doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc., lubomir.marko@stuba.sk

{*} Mgr. Michal Zákopčan, PhD., michal.zakopcan@stuba.sk

Rozvrh

ROZVRH

Online výučba

Prezenčná výučba

Deň

Identifikátor stretnutia (link)

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

meet.google.com/btr-xhvu-ewu

CD-300

08:00

09:40

Cvičenie

utorok

meet.google.com/jvt-ewui-tin

BC-150

15:00

16:40

Cvičenie

štvrtok

meet.google.com/yti-aiwy-dvf

AB-150

08:00

09:40

Cvičenie

štvrtok

meet.google.com/dmw-kjwp-vhi

AB-150

10:00

11:40

Dôležité oznamy

Výučba

 1. Počas dištančnej výučby budú prednášky a cvičenia uskutočňované formou videí, ktoré budú môcť študenti nájsť na tejto stránke (viď. nižšie Prednášky offline, resp. Cvičenia LS2021/22).

 2. Počas dištančnej výučby budú v čase cvičenia určeného rozvrhom a pre skupinu(y) študentov určenú(é) rozvrhom prebiehať konzultácie k cvičeniam, na ktorých študenti budú môcť konzultovať prípadné nejasnosti k aktuálne preberanej problematike, klásť otázky a prejsť spoločne s cvičiacim postupy a riešenia rôznych úloh.
 3. Tieto konzultácie - v rozvrhu označené len ako Cvičenie budú prebiehať online v časoch určených rozvrhom a to cez službu Google Meet, ktorá je v rámci domény stuba.sk podporovaná. Študenti sa preto budú prihlasovať na online stretnutia výhradne prostredníctvom svojho študentského konta na gmail.stuba.sk.
 4. Linky na cvičenia nájdete vyššie (viď. ROZVRH Online výučba).

 5. V prípade návratu k prezenčnej forme výučby budú prednášky a cvičenia prebiehať v časoch a v miestnostiach určených rozvrhom:
 6. Počas semestra budú študenti absolvovať dva zápočtové testy v čase prednášky určenom rozvrhom (viď. ROZVRH Prednáška). Presný termín prvého a druhého zápočtového testu bude zverejnený neskôr.
 7. Študenti tiež majú možnosť čerpať informácie samostatne z dostupných elektronických materiálov alebo odporúčanej literatúry (viď. nižšie Prednášky a literatúra).

Prednášky offline

Cvičenia LS2021/22

Riešenie skušky z M2E 16.6.2022:

Skusm2e_16_2_22.pdf

Prednášky a literatúra

E-verzia prednášok:

PrednaskyM2e.pdf

Zbierka príkladov:

CviceniaM2e.pdf

V nasledujúcich súboroch nájdete vybrané riešené príklady:

riesene_priklady_integraly.pdf

riesene_priklady_limity_derivacie.pdf

riesene_priklady_extremy.pdf

riesene_priklady_dvojne_integraly.pdf

Odporúčaná literatúra

Základná:

MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.

MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

V anglickom jazyku:

Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990

Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Stručná osnova predmetu

Harmonogram prednášok:

 1. Určitý integrál reálnej funkcie jednej reálnej premennej a jeho základné vlastnosti.
 2. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti.
 3. Metódy integrovania.
 4. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Funkcia viacerých premenných, limita, spojitosť.
 6. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 7. Parciálne derivácie funkcie viacerých premenných.
 8. Extrémy funkcií viacerých premenných.
 9. Definícia integrálu funkcie viac premenných.
 10. Fubiniho veta - výpočet dvojných a trojných integrálov.
 11. Transformácie integrálov - polárne a cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov - sférické súradnice.

Harmonogram cvičení:

 1. Integrovanie elementárnych funkcií.
 2. Neurčitý integrál. Základné integračné metódy - metóda per partes + integrovanie racionálnych funkcií.
 3. Základné integračné metódy - prvá a druhá veta o substitúcii.
 4. Určitý integrál. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Definičné obory funkcií dvoch a troch premenných a ich geometrický význam.
 6. Limita a spojitosť funkcie viac premenných.
 7. Diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
 8. Extrémy funkcie viac premenných.
 9. Fubiniho veta pre funkciu dvoch premenných.
 10. Fubiniho veta pre funkciu troch premenných.
 11. Transformácie integrálov: polárne, cylindrické súradnice.
 12. Transformácie integrálov: sférické súradnice.

Podmienky účasti na skúške z M2E

 1. Výučba v letnom semestri je plánovaná dištančnou formou (rozhodnutie dekana) .
 2. Skúšku plánujeme prezenčnou formou. Konečná forma skúšky závisí od aktuálnej pandemickej situácie a platných opatrení v čase jej konania.
 3. Celkový počet bodov na skúške z M2E je 100.

 4. Počas semestra budú dva priebežné testy, na ktorých môže študent získať 20 bodov. Priebežné testy plánujeme v piatom týždni a v jedenástom týždni semestra. Presné termíny, spôsob konania testov a ich zloženie bude oznámené študentom dva týždne vopred.
 5. Na záverečnej písomnej skúške môže študent získať 80 bodov.
 6. Nutnou podmienkou účasti na záverečnej písomnej skúške z M2E je získať aspoň 5 bodov sumárne z oboch priebežných písomných testov.

 7. Neúčasť na teste počas semestra je možná iba zo závažných dôvodov a je ju potrebné potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom.
 8. Neúčasť na skúške je potrebné potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom.
 9. Na priebežných testoch aj na záverečnej skúške sa môžu používať iba povolené pomôcky, nemôžu sa používať počítače, kalkulačky, mobily ...
 10. Podvádzanie pri testoch aj skúške má za následok nulové bodové hodnotenie.
 11. Výsledná známka zodpovedá bodovému hodnoteniu stupnice uverejnenej v Študijnom programe FEI.

Matematika2/ParalelkaB (last edited 2022-06-17 06:58:18 by LubomirMarko)