Revision 816 as of 2022-02-09 11:21:54
You are not allowed to revert this page!

Clear message

2021/2022-- Letný semester

stranka je momentalne v rekonstrukcii :-(

Prednášajúci

Cvičiace

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžok

Učiteľ

Prednáška

pondelok

AB-300

8:00

9:40

B.Rudolf

Cvičenie

streda

DE-300

10:00

11:40

Čipková, Pastuchová

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

10:00

10:50

Čipková, Kossaczká

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

11:00

11:50

Čipková, Kossaczká

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

12:00

12:50

Čipková, Kossaczká

Rozvrhové akcie typu Miestnosť sú uvedené len pre prípad prechodu na prezenčnú výuku.

Prednáška bude formou videa. Linka bude uvedená na tejto stránke, a dostanete ju aj emailom vždy pred termínom konania prednášky.

Prednášky a cvičenia

_1. týždeň_

Pojem funkcia viacerých premenných a základné pojmy s ňou súvisiace.
Geometrickú predstavu o jej grafe v prípade dvoch premenných x,y budujeme pomocou pojmov vrstevnice, parciálne funkcie, rezy.

Prednáška 1: Prednaska1.pdf
Video Prednáška 1.
Príklady 1: Priklady1.pdf

Skúste výpočty a prípadne kreslenie grafov použitím https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
Najmä pre priestorovú predstavu funkcie dvoch premenných je vykreslenie grafov užitočné.

Literatúra

1. SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2 : Diferenciálny a integrálny počet funkcie viac premenných. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 160 s.
2. MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s.
3. BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986. 579 s.
4. MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://www.fei.stuba.sk/~marko.

1. Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990
2. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Ďalšie príklady môžete nájsť v elektronickej literature uvedenej nižšie.
Tiež v zbierke Eliáš, Horvath, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3. resp. 4. diel. (dostupná napr. v študovni)

Ďalšia literatúra

Tu je elektronická verzia literatúry, (autor Doc. RNDr. Ladislav Satko CSc.):
(pre tento predmet sú relevantné kapitoly 3 a 4. Kvôli pohodliu čitateľa sú predchádzajúce kapitoly 1 a 2 z textu vypustené)
Matematická analýza - pdf

Podmienky účasti na skúške z M2

Skúšky

Fórum

Tu môžete nájsť niektoré typy príkladov s postupom riešenia:

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Sbirka_uloh/video/obsah.html

V tomto semestri sú zaujímavé kapitoly 7 a 9. (Treba prerolovať do druhej polovice stránky)