Revision 820 as of 2022-02-10 10:46:19

Clear message

2021/2022-- Letný semester

stranka je momentalne v rekonstrukcii :-(

Prednášajúci

Cvičiace

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Linka

Učiteľ

Prednáška

pondelok

AB-300

8:00

9:40

B.Rudolf

Cvičenie

streda

DE-300

10:00

11:40

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

10:00

10:50

Čipková, Kossaczká

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

11:00

11:50

Čipková, Kossaczká

Konzultačné Cvičenie

utorok

DE-150

12:00

12:50

Čipková, Kossaczká

Rozvrhové akcie typu Miestnosť sú uvedené len pre prípad prechodu na prezenčnú výuku.

Prednáška bude formou videa. Linka bude uvedená na tejto stránke, a dostanete ju aj emailom vždy pred termínom konania prednášky.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avRRTWeHmlAOV5qKWeI2_Ta2WPE41K-hgZFLi2IBLz-c1%40thread.tacv2/1644491186387?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%225bccfa0f-023f-4387-9848-549f2db466ff%22%7d

Nové Oznamy

Milí študenti,

Podľa súčasných informácií aj v tomto semestri pobeží výuka dištančným spôsobom.
Tu je niekoľko (veľa) informácií o priebehu semestra v predmete Matematika 2 pre informatikov (M2I).
Hodinový rozsah predmetu je 2 hodiny prednášok + 2 hodiny cvičení týždenne, celkovo 12 týždňov.

Prednáška.

Prednáška je každý týždeň v Pondelok od 8.00 do 9.40, 1h 40min čistého času. Bude vo forme videa a budem ju vysielať v čase podľa rozvrhu hodín.
Vysielanie bude cez MS Teams. Okrem toho budú videá prednášok prístupné spolu s ostatnými študijnými materiálmi na stránke predmetu M2I:

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika2/ParalelkaA

Tu si ich môžete stiahnuť a pozrieť v ľubovoľnom čase a pravdepodobne v trochu lepšej kvalite. Odporúčam pravidelné sledovanie a neodkladanie na „neskôr“.

Na stránke predmetu budú aj prednáškové texty.
Ak budete potrebovať, môžete obsah prednášok konzultovať so mnou v čase, ktorý naplánujem podľa podoby rozvrhu. Táto aktivita je dobrovoľná.

Cvičenia.

Cvičenia majú v rozvrhu jednu dvojhodinovku týždenne v Stredu 10.00-11.40. V tomto čase bude Vašou úlohou pozrieť si videá, ktoré obsahujú riešenie niektorých príkladov, naštudovať riešené príklady a skúsiť riešiť neriešené. Jedny aj druhé budú tiež na stránke predmetu.
Počas spoločnej dvojhodinovky budú v nepárnych týždňoch semestra, počnúc tretím týždňom, aj krátke bodované testy každý za 6 bodov, celkovo za 30 bodov.
Tieto testy sú súčasťou Priebežného hodnotenia a je na nich potrebné získať (samozrejme čo najviac, lebo sa body rátajú aj do skúšky) aspoň 15 bodov, aby ste sa mohli po skončení semestra zúčastniť na záverečnej skúške.
V párnych týždňoch dostanete v tomto čase krátku úlohu, ktorá bude slúžiť ako prezencia. Pri dobrom riešení môžete získať bonusový bod.
V druhej časti tejto dvojhodinovky bude možnosť online konzultovať s prednášajúcim na linku

meet.google.com/jaw-saqo-yai

prípadné nejasnosti.

Konzultačné cvičenia.

V utorok o 10.00, 11,00 a 12.00 sú v rozvrhu tri termíny pre 1hodinovú konzultáciu s cvičiacimi učiteľmi, kde si budete môcť overiť svoje riešenia, klásť otázky k príkladom, prípadne požiadať o ukážku riešenia niektorých príkladov, ktoré Vám nešli riešiť.
Na túto 1hodinu budete rozdelení do menších skupín. Rozdelenie Vám zverejníme na začiatku prvého týždňa semestra.
Linky na tieto cvičenia sú na MOODLE

https://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=674 .

Odkazy na jednohodinové konzultácie budú zverejnené aj na stránke predmetu

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika2/ParalelkaA

kde je umiestnený kurz Matematika 2 - paralelka AI, ktorý budeme používať na offline komunikáciu.
Prihlásenie do MOODLE prebieha rovnako ako do AIS (rovnaké prihlasovacie meno a rovnaké heslo, ako máte tam) a na prihlásenie do kurzu použite (bude to potrebné iba pri prvom vstupe) heslo M2Rudolf. Čo tam nájdete:

Skúška.

Záverečné skúška bude prezenčná, pokiaľ to bude možné.
Základné informácie o skúške sú na stránke predmetu, podrobné informácie o nej dostanete pred skončením semestra.

Prajeme Vám potešenie z možnosti študovať matematiku.

Prednášky a cvičenia

_1. týždeň_

Pojem funkcia viacerých premenných a základné pojmy s ňou súvisiace.
Geometrickú predstavu o jej grafe v prípade dvoch premenných x,y budujeme pomocou pojmov vrstevnice, parciálne funkcie, rezy.

Prednáška 1: Prednaska1.pdf
Video Prednáška 1.
Príklady 1: Priklady1.pdf

Skúste výpočty a prípadne kreslenie grafov použitím https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
Najmä pre priestorovú predstavu funkcie dvoch premenných je vykreslenie grafov užitočné.

Literatúra

1. SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2 : Diferenciálny a integrálny počet funkcie viac premenných. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 160 s.
2. MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s.
3. BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986. 579 s.
4. MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://www.fei.stuba.sk/~marko.

1. Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990
2. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Ďalšie príklady môžete nájsť v elektronickej literature uvedenej nižšie.
Tiež v zbierke Eliáš, Horvath, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3. resp. 4. diel. (dostupná napr. v študovni)

Ďalšia literatúra

Tu je elektronická verzia literatúry, (autor Doc. RNDr. Ladislav Satko CSc.):
(pre tento predmet sú relevantné kapitoly 3 a 4. Kvôli pohodliu čitateľa sú predchádzajúce kapitoly 1 a 2 z textu vypustené)
Matematická analýza - pdf

Podmienky účasti na skúške z M2

Skúšky

Fórum