Matematika 4 - Podklady k cvičeniam

Náhradná písomka pre tých, ktorí nepísali v riadnom termíne, sa uskutoční 19.mája (utorok so štvrtkovým rozvrhom) o 13.00 (zraz v cd35).

11. cvicenie (tj. 10. hodnotené) bude posledné, na ktorom sa dá získať bod za diár.

Na zápočet je potrebné získať 15 bodov a táto hranica sa NEBUDE znižovať.

Špeciálne tí, ktorí takto dosiahnu 14 bodov, môžu poslať VZORNÝ diár aj z posledného cvika, aby si "zarovnali" súčet.

1. Úvod do Matlabu

Úvod - do matlabu: premenné, matice a vektory.

Matice - využitie vektorového prostredia ML na konštrukciu matíc.

Obsah mnohouholníka - príklad na výpočty a kreslenie v Matlabe

Stránky o matlabe v slovenčine

2a. Spracovanie dátového súboru, histogram

Histogram - kreslenie diagramov, histogram

Dáta - základné spracovanie jednorozmerného dátového súboru

2b. Kvantily

Kvantily 1 - počítanie kvantilov v jednoduchom dátovom súbore

Kvantily 2 - počítanie kvantilov pri triedených dátach

Kvantily 3 - neriešená úloha

3. Číselné charakteristiky a regresná priamka

Dáta - Regresná priamka a číselné charakteristiky pre dvojicu dátových vektorov

Rozdelenie - Regresná priamka a číselné charakteristiky pre dvojicu diskrétnych náhodných veličín

Príklad - Úloha

Zhrnutie - Korelácia a regresná priamka - opakovanie a zhrnutie

4. Diskrétne a spojité rozdelenia

Binomické a Poissonovo rozdelenie - ilustračné príklady

Spojité rozdelenia - číselné charakteristiky, jednoduché integrovanie v Matlabe

Exponenciálne rozdelenie - ilustračný príklad

Zložitejšie javy a udalosti - Príklad 1,Príklad 2

5. Rekapitulácia

Písomka pri PC

6. Normálne rozdelenie

Tabuľky Gaussovho rozdelenia a Studentovho rozdelenia a rozdelenia chí-kvadrát - stiahnuť, vytlačiť a do konca semestra nosiť so sebou

Gaussovo rozdelenie - interaktívny graf a online tabuľka

Súčty náhodných veličín "Všetko konverguje ku Gaussovmu rozdeleniu"

Gaussovo čiže normálne rozdelenie v Matlabe bez štatistického toolboxu

Príklad Normálne rozdelenie a iné rozdelenia

7. Odhady parametrov normálneho rozdelenia

Intervalový odhad strednej hodnoty a rozptylu v Matlabe bez štatistického toolboxu.

8. Presnosť výpočtov, Korene rovníc

Počítačová množina čísel Čísla v Matlabe, presnosť výpočtov a zaokrúhľovanie. (Pre rozšírenie vedomostí, na písomke to nebude)

f(x)=0 Hľadanie koreňov - bisekcia a Newtonova metóda

Príklad 1, Príklad 2 Hľadanie koreňov v menej prehľadných podmienkach, príkaz fzero

9.-10. Sústavy rovníc a aplikácie

Sústavy rovníc - riešenie v Matlabe, Rôzne pravé strany

Aplikácia - Interpolácia: Časť I, časť II

Aplikácia - Metóda najmenších štvorcov: Metóda najmenších štvorcov

9.-10. Rekapitulácia

Druhá zápočtová písomka sa uskutoční v týždni 27.-30. apríla. Pre tretiakov je to desiate cvičenie v poradí, pre druhákov (odpadáva jeden štvrtok kvôli ŠVOČ) deviate v poradí.

11.-12. Integrovanie, Diferenciálne rovnice

Numerické integrovanie

Diferenciálne rovnice

M4 (last edited 2015-05-13 10:01:30 by DavidPancza)