Logické systémy -- dištančné štúdium

Konzultant: DavidPancza

.

Termín skúšky z opakovaných LS je po dohode s komunikujúcimi študentami stanovený na pondelok 30.6. 2014, a to predbežne o 14.00 v zasadačke Odd. matematiky (blok A, 4. poschodie, čakať v respíriu). Žiadam všetkých záujemcov o skúšku, aby dali o sebe vedieť. Podľa potreby je možné si dohodnúť si aj iný termín.

Rozsah požadovaných vedomostí

Z uvedených termínov si možno vybrať ktorýkoľvek, avšak v súlade s pravidlami na FEI STU má každý k dispozícii iba jeden riadny a jeden opravný termín.

1. až 3. konzultácia

V prvej kapitole skrípt "Úvodné pojmy" je potrebné si starostlivo naštudovať odsek 3 "Výroková logika". Ostatné odseky 1. kapitoly stačí ovládať natoľko, nakoľko sa na ne budeme neskôr odvolávať; samostatne však nebudú predmetom skúšky. Druhú kapitolu skrípt "Booleovské funkcie" je potrebné si naštudovať podrobne celú. Obsah prvých dvoch kapitol skrípt približne zodpovedá obsahu prvých troch konzultácií.

Ďalšia literatúra z tejto oblasti, ktorú možno odporučiť na štúdium:

4. - 6. konzultácia

Z 3. kapitoly skrípt je potrebné si pozorne prečítať všetko, vrátane vecí, ktoré sa v rámci konzultácií nestihli. Na skúške možno očakávať praktické príklady. Teoretickému odvodeniu algoritmu na redukovanie automatu preto stačí rozumieť a vedieť ho aplikovať v príkladoch, netreba sa ho učiť "naspamäť". 4. kapitole skrípt - skúška sa bude týkať iba synchrónnych preklápacích obvodov. Odsek "Fundamentálny režim asynchrónneho automatu" a všetko, čo nasleduje za ním, predmetom skúšky nebude. K tejto téme (Fyz. realizácia automatov) možno očakávať jeden až dva príklady s vysokým bodovým hodnotením.

DavidPancza/LoSyDist (last edited 2014-06-18 07:21:49 by DavidPancza)