Základy makroekonomickej teórie (inžinierske štúdium)

2014/2015 -- Zimný semester

Vyučujúci

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

AB-150

15:00

17:50

Cvičenie

štvrtok

AB-150

16:00

17:40

Stručná osnova predmetu

 1. Základné pojmy: HDP, miera nezamestnanosti, inflácia.
 2. Trh tovarov v uzavretej a otvorenej ekonomike.
 3. Finančný trh. Peniaze, dlhopisy a bankový sektor.
 4. IS-LM model. Fiškálna a monetárna politika v IS-LM modeli.
 5. Agregátna ponuka a dopyt, fiškálna a monetárna politika.
 6. Nezamestnanosť, Phillipsova krivka, prirodzená miera nezamestnanosti.
 7. Modely rastu.
 8. Solowov model rastu.
 9. Technologický pokrok a rast.
 10. Ramseyov model rastu.
 11. Model prekrývajúcich sa generácií.
 12. Model kapitálu a zásob. Chaos v ekonomike.

Literatúra

Hodnotenie predmetu

Celkové bodové hodnotenie predmetu je 100 bodov. Študent môže získať: 40 bodov - za vypracovaný projekt, 60 bodov - skúška.

Okrem toho môže študent získať prémiové body. Prémiové body bude možné získať na krátkych 10 minutových písomkách počas prednášky. Písomky budú tri na troch rôznych prednáškach, pričom na každej bude možné získať maximálne 3 prémiové body. V úvahu sa budú brať dva najlepšie výsledky z troch možných písomiek. Teda maximum prémiových bodov, ktoré bude možno získať v súčte z písomiek, bude 6 bodov.

Intervaly bodov na získanie príslušnej známky nájdete na stránke fakulty. Konkrétne tu: http://www.fei.stuba.sk/docs//2010/SP_2010_2011_klasifikacna_stupnica.pdf

Prednášky

IS-LM_model.pdf

AS-AD_model.pdf

Phillipsova_krivka.pdf

Dlhodobý_rast.pdf

Spojitý_Solowov_model_rastu.pdf

Ramseyov_model_rastu.pdf

Decentralizovaná_ekonomika.pdf

Model_prekrývajúcich_sa_generácií.pdf

Úvod_do_teórie_racionálnych_očakávaní.pdf

Poznámky

Pokyny k vypracovaniu projektov:

Projekt vypracujete na cca 15-25 strán. Bude mať klasickú štruktúru, tzn.: úvod, jadro, záver. Pokiaľ čerpáte z nejakých zdrojov, musia byť uvedené na konci v prehľade literatúry, resp. ak priamo v texte nejaký zdroj citujete odslova doslova, musí byť citácia jasne vyznačená. Vaše vlastné myšlienky, postrehy, názory, či analýzy spracovávaného problému budú znamenať veľké plus k hodnoteniu. Za tým účelom by preto bolo vhodné, aby ste ich v texte viditeľne vyznačili.

Pokyny k odovzdávaniu projektov:

Projekt odovzdávate v pondelok pred vašou štvrtkovou prezentáciou buď osobne najneskôr v čase ukončenia prednášky vytlačený alebo zašlete na e-mail (viď. vyššie) najlepšie vo formáte pdf tiež do rovnakého času. Prezentácia by mala mať dĺžku aspoň 30 minút (najviac však 45 minút), tzn. pripravte si cca 20 slajdov. Prineste si aj vlastný notebook, na ktorom budete prezentáciu spúšťať. Projektor zabezpečený bude. Prezentovať môže jeden za celý tím alebo aj viacerí jeho členovia. Pri prezentovaní sa vyvarujte bezduchého čítania z poznámok pred tabuľou.

Rozdelenie_studentov_do_skupin.xlsx

Rozpis tém:

rozpis_tem.pdf

Konanie skúšok

ZakladyMakroekonomickejTeorie (last edited 2015-03-09 10:46:05 by MichalZakopcan)