Základy finančníctva (bakalárske štúdium)

2014/2015 -- Letný semester

Vyučujúci

Rozvrh

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

AB-300

9:00

9:50

Cvičenie

utorok

C-802(C-301)

15:30

17:10

Cvičenie

štvrtok

B-701(B-101)

13:00

14:40

Na cvičenia si noste kalkulačku!

Stručná osnova predmetu

 1. Úvod a základné pojmy. Úvod do podnikových financií.
 2. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 3. Oceňovanie dlhopisov a časová štruktúra úrokových mier. Diskontný dlhopis, bezkupónové a kupónové dlhopisy.
 4. Arbitráž, arbitrážna príležitosť.
 5. Akcie a ako ohodnocovať akcie. Výnos, riziko, likvidita.
 6. Teória portfólia.
 7. CAPM model a faktorové modely.
 8. Finančné deriváty. Základy teórie oceňovania finančných derivátov.
 9. Opcie. Kúpna opcia, predajná opcia. Výplatný diagram, profit diagram. Put-Call parita.
 10. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 11. Americké opcie.
 12. Opčné stratégie.

Literatúra

Hodnotenie predmetu

 1. Celkové bodové hodnotenie predmetu je 100 bodov.
 2. Počas semestra môže študent získať 30 bodov za odovzdané domáce úlohy - 10 bodov za každú domácu úlohu. Na zápočet je potrebné získať aspoň 14 bodov z 30 bodov za domáce úlohy.
 3. Študent môže ďalej získať 70 bodov za záverečnú písomnú skúšku, na ktorej budú môcť študenti čerpať zo svojich poznámok z prednášok a cvičení ako aj z vytlačených prednášok uverejnených na tejto stránke.

Domáce úlohy

Riešenie domácej úlohy č. 1 sa nachádza v nasledujúcom súbore.

DU1_riesenie.pdf

Riešenie domácej úlohy č. 2 sa nachádza v nasledujúcom súbore.

DU2_riesenie.pdf

Riešenie domácej úlohy č. 3 sa nachádza v nasledujúcom súbore.

DU3_riesenie.pdf

Prednášky

ÚVOD_DO_FINANCIÍ.pdf

ÚVOD_DO_PODNIKOVÝCH_FINANCIÍ.pdf

DLHOPISY.pdf

AKCIE.pdf

INVESTIČNÉ_HĽADISKÁ.pdf

TEÓRIA_PORTFÓLIA.pdf

CAPM+FAKTOROVÉ_MODELY.pdf

FINANČNÉ_DERIVÁTY.pdf

TEÓRIA_OCEŇOVANIA_DERIVÁTOV.pdf

OPČNÉ_STRATÉGIE.pdf

V nasledujúcom súbore sa nachádza prednáška pozvaného hosťa Júliusa Šišku, PhD. s názvom: Payment Industry. V súbore sa nachádza aj jeho e-mailová adresa. Preto ak máte nejaké otázky, ponúkol sa, že na ne rád odpovie.

JULIUS_SISKA_PREDNASKA.pdf

Prednáška a excelovský príklad od Júliusa Šišku:

PREDNASKA_JULIUS_SISKA.pdf

SISKA_EXCEL.xlsm

Konanie skúšok

Opravný termín zo Základov finančníctva sa bude konať 1.7.2015 (streda) v čase od 10:00 do 12:00 v miestnosti A407. Na skúške sú povolené rukou písané poznámky, ako aj vytlačené prednášky z tejto stránky. Na skúšku si prineste kalkulačku.

Otázky ku skúške

TEORETICKÁ ČASŤ:

 1. Finančný trh, subjekty finančného trhu, nástroje finančného trhu, členenie finančného trhu.
 2. Cenné papiere. Definície: dlhopisu, akcie, opcie, forwardu, swapu.
 3. Časová hodnota peňazí. Časová štruktúra úrokových mier. Arbitrážna príležitosť. Výnos do splatnosti.
 4. Forwardové úrokové miery.
 5. Akciová spoločnosť. Delenie akcií.
 6. Výnos, riziko, likvidita.
 7. Teória portfólia. Efektívna množina, krivky indiferencie investora, bezrizikové aktívum, bezrizikové zapožičiavanie, voľba optimálneho portfólia. Model CAPM. Diverzifikácia rizika.
 8. Call opcia, put opcia. Put-call parita.
 9. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 10. Americké opcie.

PRAKTICKÁ ČASŤ:

 1. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 2. Oceňovanie dlhopisov. Diskontný dlhopis, kupónový dlhopis.
 3. Výnos do splatnosti. Forwardové úrokové miery.
 4. Oceňovanie akcií. Dividendový model. NPVGO model.
 5. Oceňovanie derivátov. Riziko-neutrálna pravdepodobnosť. Stredná hodnota derivátu pri riziko-neutrálnych pravdepodobnostiach.
 6. Jednokrokový model, viackrokový model oceňovania derivátov.
 7. Oceňovanie amerických opcií.

Skúška z minulých rokov:

Skuska2012.pdf

Skuska2013.pdf

Skuska2014.pdf

Skuska2015.pdf

Poznámky

ZakladyFinancnictva (last edited 2016-07-13 08:55:30 by MichalZakopcan)