Základy finančníctva (bakalárske štúdium)

2020/2021 -- Letný semester

Vyučujúci

konzultácie: dohovor e-mailom

Rozvrh

ROZVRH

Online výučba

Prezenčná výučba

Deň

Identifikátor stretnutia (link)

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

utorok

meet.google.com/bfd-ptrq-btn

BC-300

10:00

11:40

Cvičenie

streda

meet.google.com/wmo-fghf-qxp

CD-150

13:00

14:40

Cvičenie

streda

meet.google.com/rvo-joyd-twx

CD-150

15:00

16:40

Výučba

 1. Počas dištančnej výučby budú prednášky i cvičenia prebiehať online v časoch určených rozvrhom a to cez službu Google Meet, ktorá je v rámci domény stuba.sk podporovaná.
 2. Študenti sa preto budú prihlasovať na online stretnutia výhradne prostredníctvom svojho študentského konta na gmail.stuba.sk. Návod na vytvorenie tohto konta sa nachádza tu:
 3. Linky na prednášku a cvičenia nájdete vyššie (viď. ROZVRH Online výučba).
 4. V prípade návratu k prezenčnej forme výučby budú prednášky a cvičenia prebiehať v časoch a v miestnostiach určených rozvrhom:

Stručná osnova predmetu

 1. Úvod a základné pojmy. Úvod do podnikových financií.
 2. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 3. Oceňovanie dlhopisov a časová štruktúra úrokových mier. Diskontný dlhopis, bezkupónové a kupónové dlhopisy.
 4. Arbitráž, arbitrážna príležitosť.
 5. Akcie a ako ohodnocovať akcie. Výnos, riziko, likvidita.
 6. Teória portfólia.
 7. CAPM model a faktorové modely.
 8. Finančné deriváty. Základy teórie oceňovania finančných derivátov.
 9. Opcie. Kúpna opcia, predajná opcia. Výplatný diagram, profit diagram. Put-Call parita.
 10. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 11. Americké opcie. Vybrané druhy opcií.
 12. Opčné stratégie.

Literatúra

Hodnotenie predmetu

 1. Celkové bodové hodnotenie predmetu je 100 bodov.
 2. Počas semestra môže študent získať 30 bodov za odovzdané domáce úlohy - 15 bodov za každú domácu úlohu. Na zápočet je potrebné získať aspoň 14 bodov z 30 bodov za domáce úlohy.
 3. Zadania domácich úloh spolu s informáciou o možnostiach ich odovzdania budú umiestňované na tejto stránke v časti Domáce úlohy.

 4. Počas semestra môže študent získať prémiové (bonusové) body za aktivitu na cvičeniach. Tieto body sa budú započítavať k bodom za semester a ostanú započítané aj ku skúške.
 5. Študent môže ďalej získať 70 bodov za záverečnú písomnú skúšku, na ktorej budú môcť študenti čerpať zo svojich poznámok z prednášok a cvičení ako aj z prednášok uverejnených na tejto stránke.
 6. Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
 7. Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.
 8. Finálna forma riešenia a odovzdávania skúškových písomiek závisí od aktuálnej pandemickej situácie a platných protipandemických opatrení v čase konania skúšky. Študenti o nej budú včas informovaní.

Domáce úlohy

Zadanie domácej úlohy č. 1 sa nachádza v nasledujúcom súbore. Najneskorší termín jej odovzdania je 19.3.2021, 15:00.

2021_DU1_zadanie.pdf

Prednášky

prednáška1.pdf

prednáška2.pdf

prednáška3.pdf

prednáška4.pdf

prednáška5.pdf

prednáška6.pdf

prednáška7.pdf

prednáška8.pdf

prednáška9.pdf

prednáška10.pdf

prednáška11.pdf

Bonusová_prednáška_2020.pdf

Bonusová_prednáška_2019.pdf

Cvičenia LS2020/21

cvičenie1.pdf

cvičenie2.pdf

cvičenie3.pdf

Konanie skúšok

Otázky ku skúške

TEORETICKÁ ČASŤ:

 1. Finančný trh, subjekty finančného trhu, nástroje finančného trhu, členenie finančného trhu.
 2. Cenné papiere. Definície: dlhopisu, akcie, opcie, forwardu, swapu.
 3. Časová hodnota peňazí. Časová štruktúra úrokových mier. Arbitrážna príležitosť. Výnos do splatnosti.
 4. Forwardové úrokové miery.
 5. Akciová spoločnosť. Delenie akcií.
 6. Výnos, riziko, likvidita.
 7. Teória portfólia. Efektívna množina, krivky indiferencie investora, bezrizikové aktívum, bezrizikové zapožičiavanie, voľba optimálneho portfólia. Model CAPM. Diverzifikácia rizika.
 8. Európska kúpna opcia, európska predajná opcia. Put-call parita.
 9. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 10. Americké opcie.
 11. Opčné stratégie.

PRAKTICKÁ ČASŤ:

 1. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 2. Oceňovanie dlhopisov. Diskontný dlhopis, kupónový dlhopis.
 3. Výnos do splatnosti. Forwardové úrokové miery.
 4. Oceňovanie akcií. Dividendový model. NPVGO model.
 5. Oceňovanie derivátov. Riziko-neutrálna pravdepodobnosť. Stredná hodnota derivátu pri riziko-neutrálnych pravdepodobnostiach.
 6. Jednokrokový model, viackrokový model oceňovania derivátov.
 7. Oceňovanie amerických opcií.

Skúška z minulých rokov:

Skuska2012.pdf

Skuska2013.pdf

Skuska2014.pdf

Skuska2015.pdf

Poznámky

ZakladyFinancnictva (last edited 2021-03-01 11:58:05 by MichalZakopcan)