Teória fuzzy systémov (inžinierske štúdium)

1. Základné pojmy fuzzy logiky a fuzzy množín, operácie s fuzzy množinami.

2. Alfa rezy, dekompozičný princíp, formulácie konvexnosti.

3. Fuzzy kvantity: fuzzy čísla a intervaly, f-obraz fuzzy kvantity a princíp rozšírenia.

4. Aritmetické operácie s fuzzy kvantitami: princípom rozšírenia a tiež technikou rezov.

5. LR-fuzzy čísla, operácie s nimi.

6. Fuzzy relácie a operácie s nimi.

7. Kompozícia fuzzy relácií (vlastnosti), aplikačné príklady (fuzzy matice).

8. Evaluačné jazykové výrazy, jazykové premenné a jazykové operátory, fuzzy vyvodzovanie.

9. Priame metódy fuzzy dedukcie, mechanizmus Mamdaniho metódy, defuzzifikácia.

10. Kompozičné pravidlo vyvodzovania, úloha fuzzy logiky pri konverzii pravidiel IF-THEN do fuzzy relácií.

11. Lineárna regresia, fuzzy regresia, vyvodzovanie v modeli Takagi-Sugeno.

12. Elementy fuzzy logiky, fuzzy konjunkcia a disjunkcia, fuzzy negácia.

13. Ilustrácia fuzzy modelovania, fuzzy expertné systémy.

Info zdroje

Teória fuzzy systémov (last edited 2013-04-25 10:35:28 by PeterVolauf)