Stochastické modely

školský rok 2014-15, letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

 1. Definícia a vlastnosti pravdepodobnosti.
 2. Náhodná premenná a jej rozdelenie pravdepodobnosti.
 3. Náhodný vektor a jeho rozdelenie pravdepodobnosti.
 4. Transformácie náhodnej premennej a náhodného vektora.
 5. Číselné charakteristiky rozdelení pravdepodobnosti.
 6. Konvergencia postupnosti náhodných premenných. Limitné vety.
 7. Pojem náhodného výberu a štatistiky. Vlastnosti štatistiky.
 8. Testovanie štatistických hypotéz. Testy zhody a nezávislosti.
 9. Definícia náhodného procesu.
 10. Homogénny a markovovský reťazec.
 11. Homogénny a markovovský proces so spojitým časom.
 12. Modely teórie hromadnej obsluhy.

Literatúra

 1. Volauf P., Pravdepodobnosť a štatistika, STU, Bratislava, 2014
 2. Grošek, O., Volauf, P., Stochastické procesy a teória informácií, Skriptum SVŠT, 1990
 3. Riečanová, Z., Riečan, B., Úvod do teórie hromadnej obsluhy, Skriptum SVŠT, 1973
 4. Willig, A., A short Introduction to Queueing Theory, Tech. Univ. Berlin, e-text, 1999
 5. Ross, S. M., A First Course In Probability, Macmillan, fourth edition, 1994
 6. Nelson, R., Probability, Stochastic Processes and Queueing Theory - The Mathematics of Computer Performance Modeling, Springer Verlag, New York, 1995

e-texty

e-texty: HLAVNÉ TÉMY:ZaklTeorPravd.pdf Stat.pdf StochMod.pdf PRÍKLADY::TestHyp1.pdf TestHyp2.pdf IndepTest.pdf K_S_test.pdf HMR_mixture.pdf ExcercisesQT.pdf

Oznamy

Rozvrh

prednáška: streda 10 - 12, učebňa č. 1.25

StochastickeModely (last edited 2015-02-18 08:10:24 by VladimirOlejcek)