Obyčajné diferenciálne rovnice pre MPM 2016/2017 -- zimný semester

Vyučujúci

Konzultačné hodiny:

riesenia_1.jpg

riesenia_2.jpg

riesenia_3.jpg

riesenia_4.jpg

Treba si súbory stiahnúť k sebe

S y l a b y

Stručná osnova predmetu:

- Obyčajné diferenciálne rovnice 1. rádu.

- Obyčajné diferenciálne rovnice n-tého rádu.

- Kvalitatívne vlastnosti riešení niektorých lineárnych homogénnych diferenciálnych rovníc 2. rádu.

- Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu.

- Systémy obyčajných diferenciálnych rovníc 1. rádu.

Odporúčaná literatúra:

BOCK, I. -- MARKO, Ľ. Diferenciálne rovnice. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 167 s. ISBN 80-227-1504-2.

BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha : SNTL, 1986. 579 s.

NAGY, J. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Praha : SNTL, 1980. 108 s.

MIKA, S. -- KUFNER, A. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Praha : SNTL, 1981. 88 s.

Podmienky na zápočet a skúšku

  1. Na povinných testoch konaných počas semestra je možné získať maximálne 30 bodov.
  2. Zápočet získava študent s 13 bodmi získanými počas semestra.
  3. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok (dá sa získať maximálne 20 bodov, získanie 5 bodov je nevyhnutnou podmienkou k získaniu skúšky) a príkladov (dá sa získať maximálne 50 bodov).
  4. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.

Príklady a cvičenia

ObycajneDiferencialneRovniceMPM (last edited 2017-01-19 11:34:10 by IgorBock)