Numerické metódy

1714, 4-ročné Bc. štúdium

školský rok -- 2005/2006, ZS sem.

doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.

Stručná osnova predmetu

Literatúra

a) zahraničná:

b) domáca:

Podmienky na zápočet

Výsledky

Výsledky opravnej skúšky 8.2.06 z NM

Oznamy

!!! Prodekan Jasenek povolil mimoriadny opravný termín 15.2.06 o 10:30. Týka sa to len študentov FEI.!!!

NumerickeMetody (last edited 2008-04-25 09:05:18 by localhost)