Differences between revisions 92 and 93

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 196: Line 196:
##[[attachment:M3predn.pdf]] [[attachment:M3predn.pdf]]

Matematika 3

2021/2022 -- zimný semester, rozsah 2-2

Študijné odbory:

Robotika a kybernetika, Elektronika, Telekomunikácie

Prednášajúci

Cvičiaci

  • doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
  • doc. RNDr. Oľga Nánásiova, PhD.

Oznamy

||Konzultačné hodiny: ||piatok 11.00-12.30 || online||

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

piatok

CD 300

9:00

11:00

Cvičenie

piatok

BC150

11:00

13:00

Cvičenie + konzultácia online:

Piatok 11.00 - 12.30

Teams kód: yx471wt

Stručná osnova predmetu

1-2. Singulárne body, rezíduá funkcie komplexnej premennej. Fourierov rad, Fourierov integrál a jeho fyzikálny význam Fourierova transformácia, spektrum funkcie, aplikácie v elektrotechnike.

3-4. Laplaceova transformácia, veta o konečnej a začiatočnej hodnote, obrazy vybraných funkcií.

5. Inverzná Laplaceova transformácia, Heavisideov rozvoj, aplikácie,

6. Z-transformácia, inverzná Z-transformácia, vlastnosti, aplikácie.

7. Základy štatistiky. Spracovanie údajov, empirická pravdepodobnosť.

8. Základná analýza dát. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Diskrétne a spojité rozdelenie pravdepodobnosti.

9. Základné charakteristiky náhodných premenných.

10. Intervalové a bodové odhady.

11. Testovanie štatistických hypotéz.

12. Sumarizácia a opakovanie

Zodpovedný za predmet: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD., doc. RNDr. Oľga Nánásiova, PhD.

Otázky ku skúške

Rámcové otázky ku skúške z Matematiky 3.

1. Definícia Taylorovho radu a veta o rozvoji analytickej funkcie do TR.

2. Definícia singulárnych bodov komplexnej funkcie komplexnej premennej a ich vlastnosti.

3. Definícia Laurentovho radu a veta o rozvoji analytickej funkcie do LR, súvis LR so singulárnymi bodmi komplexnej funkcie komplexnej premennej.

4. Definícia, vlastnosti a aplikácie Laplaceovej transformácie.

5. Definícia, vlastnosti a aplikácie Laplaceovej transformácie.

6. Definícia, vlastnosti a aplikácie Z transformácie.

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Celkový počet bodov na skúške z M3 je 100.

* Počas semestra plánujeme 10 bodové písomky v piatom (alebo šiestom) a desiatom (alebo jedenástom) týždni. Náhradná písomka v dvanástom týždni semestra, alebo v prvom týždni skúškového obdobia, zásadne iba pre študentov ospravedlnených na pedagogickom oddelení doložené patričným dokladom. (nariadenie dekana)

* Zápočet získava študent bez neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 5 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M3 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.

* Neúčasť na skúške ako aj na každej zápočtovej písomke je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín skúšky (zápočtovej písomky).

* Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani žiadne iné elektronické zariadenia.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Toto sú pôvodné podmienky, ktoré boli zverejnené začiatkom semestra v septembri 2021. Tieto podmienky zostávajú v platnosti s tým rozdielom, že pretože predmet B-MAT3 končí skúškou, použitie slova zápočet v podmienkach nie je v súlade so študijným poriadkom STU, pretože predmet B-MAT3 nekončí zápočtom, ale skúškou. Bol som na to upozornený a aby nevznikali zbytočné nedorozumenia tieto podmienky upravím tak, aby boli v súlade so ŠP STU.

Podmienky absolvovania skúšky

* Celkový počet bodov na skúške z M3 je 100.

* Počas semestra plánujeme dva 10 bodové priebežné testy v piatom (alebo šiestom) a desiatom (alebo jedenástom) týždni semestra. Náhradný test v dvanástom týždni semestra, alebo v prvom týždni skúškového obdobia, zásadne iba pre študentov ospravedlnených na pedagogickom oddelení doložené patričným dokladom. (nariadenie dekana)

* Nutnou podmienkou účasti študenta na skúške z M3 je žiadna neospravedlnená neúčasť na cvičeniach a počas semestra zisk aspoň 5 bodov z priebežných písomných testov. . * Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.

* Neúčasť na skúške ako aj na každej zápočtovej písomke je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín skúšky (priebežného testu).

* Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani žiadne iné elektronické zariadenia, iba povolené pomôcky (tabuľky).

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Celkové hodnotenie skúšky je súčtom bodov z priebežných hodnotení a hodnotení skúšky s použitím stupnice hodnotenia podľa študijného poriadku STU.

Prednášky, príklady a cvičenia

M3predn.pdf

Offline prednášky a cvičenia

Tabuľka Laplaceovej transformácie

Opravy offline prednášok a cvičení

Matematika3/program2 (last edited 2022-06-27 05:12:11 by LubomirMarko)