Matematika 2

2016/2017 -- zimný semester, rozsah 3-2

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Prednášajúci

RNDr. Igor Brilla, CSc., igor.brilla@stuba.sk

Podmienky získania zápočtu z M2 a účasti na skúške

  1. Cvičenia sú povinné, spôsob ospravedlnenia neúčasti viď Príkaz dekana č. 2/2013.
  2. Celkový počet bodov na skúške je 100. Počas semestra sa píšu tri zápočtové písomky 18.10., 15.11. a 6.12. na prednáškach v čase od 15.00 do 18.00 hod. Každá písomka je za 20 bodov. Ak bude študent písať všetky tri písomky, započítajú sa mu len dve najlepšie. Keďže sú tri termíny zápočtových písomiek a stačí písať dve, žiadny ďalší náhradný termín už nebude. Zo zápočtových písomiek môže študent získať maximálne 40 bodov a na skúške 60 bodov. Na cvičeniach je možné získať pomocné body za podmienok, ktoré určí cvičiaci.
  3. Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach, maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.
  4. Nutnou podmienkou účasti na skúške z M2 je získanie zápočtu.
  5. Skúška je písomná.
  6. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.
  7. Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť viď Príkaz dekana č. 2/2013.
  8. Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky a mobily.
  9. Podvádzanie na písomkách a na skúške má za následok 0 bodový zisk.

Príkaz dekana č. 2/2013 Povinnosti študenta pri ospravedlnení neúčasti na vzdelávacej činnosti

1. V prípade neúčasti na vzdelávacej činnosti (ďalej neúčasti) podľa čl. 5 ods. 5 Študijného poriadku STU v Bratislave je študent povinný najneskôr do 5 pracovných dní od jej ukončenia doručiť na Pedagogické oddelenie fakulty doklad preukazujúci dôvod neúčasti. Pri nesplnení tejto povinnosti sa neúčasť pokladá za neospravedlnenú.

2. V prípade neúčasti počas termínu skúšky je študent najneskôr do 5 pracovných dní od konania skúšky povinný informovať skúšajúceho o dôvode svojej neúčasti. Následne je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia neúčasti doručiť na Pedagogické oddelenie fakulty doklad preukazujúci dôvod neúčasti. V prípade nesplnenia týchto povinností študent stráca nárok na náhradný termín skúšky.

3. Evidencia neúčasti sa vedie prostredníctvom AIS (Akademického informačného systému). Po doručení relevantných dokladov podľa predchádzajúcich bodov pracovníci PGO zaevidujú do AIS neúčasť študenta.

4. Ospravedlnenie neúčasti na jednotlivých formách vzdelávacej činnosti (cvičenia, semináre, skúšky a pod.) sa realizuje výlučne prostredníctvom AIS, t.j. študent na týchto formách vzdelávacej činnosti už žiadne iné doklady nepredkladá.

5. Tento predpis nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Matematika2Opakovana/ParalelkaB (last edited 2016-09-19 10:48:59 by IgorBrilla)