Differences between revisions 76 and 77

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
<<Pozor>> Opravný termín skúšky : '''02.02.2018 o 11.00 (2. beh)''' v miestnostiach BC-300 a CD-300. <<Pohov>> <<Pozor>> Náhradný termín skúšky : '''08.02.2018 o 10.00 ''' v miestnosti BC-300. Nárok na náhradný termín má len študent,
ktorý má ospravedlnenú neúčasť na riadnom alebo opravnom termíne
. <<Pohov>>
Line 13: Line 14:
##<<Pozor>> Hodnotenie skúšky si môžete pozrieť '''19.01.2018 o 10.30''' v miestnosti BC-150. <<Pohov>> <<Pozor>> Hodnotenie skúšky si môžete pozrieť '''07.02.2018 o 10.00''' v miestnosti AB-300. <<Pohov>>

Matematika 2

2017/2018 -- zimný semester, rozsah 3-2

Študijný odbor: Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika

RNDr.Mária Kečkemétyová, PhD. maria.keckemetyova@stuba.sk

Náhradný termín skúšky : 08.02.2018 o 10.00 v miestnosti BC-300. Nárok na náhradný termín má len študent, ktorý má ospravedlnenú neúčasť na riadnom alebo opravnom termíne.

Hodnotenie skúšky si môžete pozrieť 07.02.2018 o 10.00 v miestnosti AB-300.
Rozdelenie študentov do miestností: Rozdelenie.xls

BC-300

Č-Ž

CD-300

A-C

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

1. Štruktúra priestoru R2 a R3. Funkcia viacerých premenných. Pojem funkcie.
2. Limita a spojitosť funkcie viacerých premenných. Vlastnosti limity.
3. Parciálna derivácia, derivácia v smere, gradient.
4. Dotyková rovina, diferenciál a diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
5. Lokálne extrémy funkcie viacerých premenných. Stacionárne body.
6. Druhé parciálne derivácie a druhý diferenciál.
7. Taylorov rozvoj funkcie dvoch premenných. Aplikácie.
8. Viazané extrémy, absolutné extrémy na uzavretej a ohraničenej množine.
9. Úlohy vedúce k viacrozmerným integrálom. Pojem integrálu. Vlastnosti.
10. Výpočet viacrozmerného integrálu postupnou integráciou. Substitúcia vo viacrozmernom integráli.
11. Transformácia do polárnych súradníc. Kvadratické plochy v priestore.
12. Transformácia do cylindrických a sférických súradníc. Aplikácie integrálneho počtu.

Literatúra

1. SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2 : Diferenciálny a integrálny počet funkcie viac premenných. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 160 s. ISBN 80-227-0735-X.
2. MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.
3. BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986. 579 s.
4. Ivan, J. Matematika 2. Bratislava: Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

Podmienky zápočtu a účasti na skúške z M2

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní. Treba ho doložiť patričným dokladom.
* Celkový počet bodov na skúške z M2 je 100. Počas semestra sa píšu 2 písomky, na ktorých môže študent získať 30 bodov, na skúške 70 bodov.
* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M2 je nemať neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získať aspoň 15 bodov.
* Neúčasť na písomke je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Cvičiaci posúdi či študent môže absolvovať náhradný test.
* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.
* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Termíny písomiek

1. písomka: 24.10.2017 (utorok) od 10.00 do 11.00

Náplň 1.zápočtovej písomky: Limity funkcie, spojitost funkcie. Dotykova rovina, 1.diferencial funkcie. Gradient, derivacia v smere ##vektora. 1.a 2. diferencial a Taylorov polynom. Na písomke budú 3 príklady.

2. písomka: 28.11.2017 (utorok) od 11.00 do 11.50

Rozdelenie do miestností podľa abecedy:A-J v CD300, K-N v BC300, O-Ž v DE300

Náplň 2.zápočtovej písomky:
Lokálne extrémy funkcie dvoch alebo troch premenných.
Viazané extrémy funkcie 2 premenných.
Dvojný integrál bez použitia transformácie súradníc.
Na písomke budú 3 príklady.

Náhradný termín 1. a 2. písomky bude 13.12.2017 o 10.00 v miestnosti BC-300. Nárok na náhradný termín majú iba ospravedlnení študenti v AIS.

Príklady

Príklady na 1. týždeň: Priklady1.pdf
Príklady na 2. týždeň: Priklady2.pdf
Príklady na 3. týždeň: Priklady3.pdf
Príklady na 4. týždeň: Priklady4.pdf
Príklady na 5. týždeň: Priklady5.pdf
Príklady na 6. týždeň: Priklady6.pdf
Príklady na 7. týždeň: Priklady7.pdf
Príklady na 8. týždeň: Priklady8.pdf
Príklady na 9. týždeň: Priklady9.pdf
Príklady na 10. týždeň: Priklady10.pdf
Príklady na 11. týždeň: Priklady11.pdf

Matematika2Opakovana/ParalelkaA (last edited 2018-02-06 14:09:51 by MariaKeckemetyova)