Matematika 2

2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2

Študijný odbor: Aplikovaná informatika

RNDr.Mária Kečkemétyová, PhD. maria.keckemetyova@stuba.sk

Hodnotenie skúšky si môžete pozrieť 10.02.2020(pondelok) od 10.00 do 10.30 v AB-300.

Náhradný termín skúšky: 13.02.2020 o 9.00 v miestnosti AB-300. Náhradný termín je určený len študentom, ktorí sa nezúčastnili riadneho alebo opravného termínu a ospravedlnenku majú zaevidovanú na PGO.

Konzultácie: štvrtok : 13.00-14.00 , v miestnosti A-409.

Rozvrh hodín

Čas

Miestnosť

Prednáška

streda 08.00-09.40

AB-150

Cvičenie

štvrtok 15.00-16.40

AB-150

Opravný termín skúšky: 04.02.2020 o 11.00 v miestnosti BC-300.

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

1. Štruktúra priestoru R2 a R3. Funkcia viacerých premenných. Pojem funkcie.
2. Limita a spojitosť funkcie viacerých premenných. Vlastnosti limity.
3. Parciálna derivácia, derivácia v smere, gradient.
4. Dotyková rovina, diferenciál a diferencovateľnosť funkcie viac premenných.
5. Lokálne extrémy funkcie viacerých premenných. Stacionárne body.
6. Druhé parciálne derivácie a druhý diferenciál.
7. Taylorov rozvoj funkcie dvoch premenných. Aplikácie.
8. Viazané extrémy, absolutné extrémy na uzavretej a ohraničenej množine.
9. Úlohy vedúce k viacrozmerným integrálom. Pojem integrálu. Vlastnosti.
10. Výpočet viacrozmerného integrálu postupnou integráciou. Substitúcia vo viacrozmernom integráli.
11. Transformácia do polárnych súradníc. Kvadratické plochy v priestore.
12. Transformácia do cylindrických a sférických súradníc. Aplikácie integrálneho počtu.

Literatúra

1. SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2 : Diferenciálny a integrálny počet funkcie viac premenných. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 160 s. ISBN 80-227-0735-X.
2. MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.
3. BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986. 579 s.
4. Ivan, J. Matematika 2. Bratislava: Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

Podmienky zápočtu a účasti na skúške z M2

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich pracovných dní.
* Celkový počet bodov na skúške z M2 je 100. Počas semestra sa píše 1 písomka, na ktorej môže študent získať 30 bodov, na skúške 70 bodov.
* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M2 je nemať neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získať aspoň 15 bodov.
* Neúčasť na písomke je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní od termínu písomky a doložiť patričným dokladom.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní od konania skúšky a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.
* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Termíny písomiek

Písomka: 21.11.2019 (štvrtok) od 15.00 do 16.00

Opravná písomka: 05.12.2019 (štvrtok) od 15.00 do 16.00

Príklady

Príklady na 1. týždeň: Priklady1.pdf
Príklady na 2. týždeň: Priklady2.pdf
Príklady na 3. týždeň: Priklady3.pdf
Príklady na 4. týždeň: Priklady4.pdf
Príklady na 5. týždeň: Priklady5.pdf
Príklady na 6. týždeň: Priklady6.pdf
Príklady na 7. týždeň: Priklady7.pdf
Príklady na 8. týždeň: Priklady8.pdf
Príklady na 9. týždeň: Priklady9.pdf
Príklady na 10. týždeň: Priklady10.pdf

Matematika2Opakovana/ParalelkaA (last edited 2020-02-06 12:38:10 by MariaKeckemetyova)