B-MAT2 Matematika 2

2019/2020 -- letný semester, rozsah 2-2

Študijný program:

Elektronika

Študijný program:

Robotika a kybernetika

Študijný program:

Telekomunikácie

Prednášky, cvičenie

{*} Doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc., lubomir.marko@stuba.sk

{*} RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD., maria.keckemetyova@stuba.sk

Rozvrh

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

utorok

AB-300

8:00

10:00

Cvičenie

pondelok

C-801

13:00

15:00

Cvičenie

pondelok

C-801

15:00

17:00

Cvičenie

utorok

C-801

13:00

15:00

Cvičenie

utorok

C-801

15:00

17:00

Cvičenie

štvrtok

C-801

10:00

12:00

Dôležité oznamy

Prednášky

Zbierka príkladov:

CviceniaM2.pdf

Odporúčame prepočítať každý týždeň príslušné príklady z priloženej zbierky.

Stručná osnova predmetu

 1. Určitý integrál reálnej funkcie jednej reálnej premennej a jeho základné vlastnosti.
 2. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti.
 3. Metódy integrovania.
 4. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Komplexné čísla a základy funkcií komplexnej premennej.
 6. Elementárne funkcie komplexnej premennej.
 7. Nekonečné rady komplexných čísel, mocninové rady.
 8. Derivácia funkcie komplexnej premennej.
 9. Integrál funkcie komplexnej premennej.
 10. Cauchyho integrálna veta, Cauchyho integrálna formula.
 11. Taylorov a Laurentov rad.
 12. Singulárne body.

Literatúra

Základná:

MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.

BOCK,-J. -- HORNIAČEK, J.: Matematická analýza III, skriptá pre FEI, ALFA, Bratislava, 1990

Doplnková:

MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní(Príkaz dekana č. 2/2013) a doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.

* Celkový počet bodov na skúške z M2 je 100.

* Počas semestra 7.11.2019 a 5.12.2019 sa píše v čase cvičenia dvadsať bodová zápočtová písomka. Zo zápočtových písomiek môže študent získať maximálne 40 bodov a na skúške 60 bodov. Na cvičeniach je možné získať pomocné body za podmienok, ktoré určí cvičiaci.

* Zápočet získava študent bez neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach, majúci maximálne tri ospravedlnené neúčasti na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M2 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.

* Neúčasť na skúške a zápočtových písomkách je nutné ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom (Príkaz dekana č. 2/2013). Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani mobily.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Cvičenia

V nasledujúcich súboroch môžete nájsť príklady prepočítané na cvičeniach a ďalšie príklady, na ktorých si môžete precvičiť učivo preberané na prednáškach a precvičené na cvičeniach.

CviceniaM2_priklady1.pdf, CviceniaM2_priklady2.pdf, CviceniaM2_priklady3.pdf, CviceniaM2_priklady4.pdf, CviceniaM2_priklady5.pdf

CviceniaM2_priklady6.pdf, CviceniaM2_priklady7.pdf, CviceniaM2_priklady8.pdf, CviceniaM2_priklady9.pdf,

CviceniaM2_priklady10.pdf, CviceniaM2_priklady11.pdf, CviceniaM2_priklady12.pdf

Matematika2/ParalelkaC (last edited 2020-03-13 10:42:38 by LubomirMarko)