Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

* Cvičenie je povinné, neúčasť je možná len zo závažných dôvodov. Študent je povinný svoju neúčasť na cvičeniach ospravedlniť najneskôr do 5 pracovných dní cvičiacemu.

* Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100. Počas semestra sa píšu 2 písomky, na ktorých môže študent získať 40 bodov, na skúške 60 bodov.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Neúčasť na písomke je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť cvičiacemu najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Cvičiaci posúdi či študent môže absolvovať náhradný test.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok (20 bodov) a príkladov (40 bodov).

* Hodnotenie predmetu pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka pri splnení podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť prednášajúcemu najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/Podmienky (last edited 2015-02-16 14:07:51 by MariaKeckemetyova)