Matematika 1 BB opakovaná

2006/2007 -- letný semester, rozsah 4-1

Paralelka:

Banská Bystrica

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

 1. Komplexné čísla, polynómy, rozklad racionálnych funkcií na elementárne zlomky.
 2. Eliminačné metódy riešenia systémov lineárnych rovníc, matice, operácie s maticami, regulárne a singulárne matice, inverzná matica.
 3. Determinant matice a jeho základné vlastnosti.
 4. Vektory v 3-rozmernom priestore, skalárny, vektorový a zmiešaný súčin. Priamky a roviny v priestore.
 5. Reálna funkcia reálnej premennej, spojitosť a limita funkcie.
 6. Diferencovateľnosť funkcie, lokálne extrémy, priebeh funkcie.
 7. Taylorova veta, Taylorov rad, derivácia inverznej funkcie, elementárne funkcie a ich základné vlastnosti

Rámcové otázky ku skúške

1.Komplexné čísla.

2.Polynómy. Rozklad na súčin ireducibilných polynómov nad R, veta o celočíselných koreňoch normovaných polynómov s celočíselnými koeficientami.

3.Racionálne funkcie. Definícia, elementárne zlomky, rozklad racionálnej funkcie na súčet elementárnych zlomkov.

4.Riešenie sústav lineárnych rovníc, Gaussova eliminačná metóda, definícia matice, rozšírenej matice sústavy a elementárnych riadkových operácií, Frobeniova veta.

5.Maticová algebra. Definície operácii s maticami, regulárnej matice, inverznej matice, transponovanej matice.

6.Determinanty a ich vlastnosti. Definícia, rozvoje podľa riadku a stĺpca, adjungovaná matica, výpočet inverznej matice pomocou determinantov, Cramerovo pravidlo.

7.Definícia funkcie, súčin a podiel funkcií, skladanie funkcií, definície injektívnej, surjektívnej a bijektívnej funkcie, inverzná funkcia. Graf funkcie, (ne)párna, periodická, (ne)ohraničená funkcia.

8.Limita funkcie. Hromadný bod množiny, definícia limity, vety o limitách, jednostranné limity,

9.Spojitosť funkcie. Definícia, vlastnosti funkcie spojitej na uzavretom intervale, spojitosť inverznej funkcie, zloženej funkcie.

10.Derivácia funkcie. Definícia, sformulovanie viet o derivácii f+g,cf,fg,(f/g),vety o derivácii zloženej funkcie a inverznej funkcie.

11. Vety o prírastku funkcie (Rollova, Lagrangeova a Cauchyho), L'Hospitalove pravidlá.

12. Priebeh funkcie. Definícia lokálneho maxima a minima, nutná podmienka existencie lokálneho extrému, definícia stacionárneho bodu, postačujúca podmienka (rýdzej) monotónnosti funkcie, definícia konvexnej, konkávnej funkcie a inflexného bodu, postačujúca podmienka lokálneho extrému, definícia asymptoty v ∞,-∞ a asymptoty bez smernice, definícia dotyčnice ku grafu funkcie.

Podmienky na zápočet

 1. Na štyroch povinných testoch konaných počas semestra je možné získať maximálne 40 bodov.
 1. Zápočet získava študent s 20-40 bodmi získanými počas semestra.
 2. Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je získanie aspoň 15 bodov z priebežných testov.
 3. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok (dá sa získať maximálne 20 bodov) a príkladov (dá sa získať maximálne 40 bodov).
 4. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.
 5. Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

Termíny priebežných písomných testov

Časový rozvrh a zbierka úloh

Na stránke http://www.elf.stuba.sk/~marko/ kliknite na položku MA on-line kde nájdete ďalšie informačné zdroje k predmetu Matematika 1

Výsledky

Oznamy

Skúška z Matematiky 1 sa koná 14.6.2007 o 8.00 hod. L.Satko, Ľ. Marko

Matematika1OP-BB (last edited 2008-04-25 09:05:18 by localhost)