Differences between revisions 927 and 928

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 38: Line 38:
'''Konzultácia a nahliadnutie do písomiek''' OT bude 12.2.2020 o 10:00, stretnutie pred ab150 <<BR>> '''Konzultácia a nahliadnutie do písomiek''' OT bude 12.2.2020 o 10:00, stretnutie pred ab150. <<BR>>

Matematika 1E

Zimný semester - 2019/2020

Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

informačný_list.pdf (z Akademického informačného systému STU)

Opravný termín skúšky bude v stredu 5.2.2020 o 14:00 v miestnosti cd300.
Študenti, ktorí majú zápočet, ale neurobili skúšku, sú na OT už prihlásení. Študenti, ktorí už skúšku spravili a chcú si zlepšiť známku sa musia prihlásiť v https://is.stuba.sk/ (bude im platiť známka z opravného termínu, aj keby bola horšia ako na RT).
Zasadací poriadok: OT-cd300.pdf
doc. M. Zajac

Konzultácia a nahliadnutie do písomiek OT bude 12.2.2020 o 10:00, stretnutie pred ab150.
10.2.2020 M. Zajac

Zadanie_a_riesenie_08012016.pdf

Prednášajúci

doc. RNDr. Michal Zajac, CSc. michal.zajac@stuba.sk, A408, 02/60291 723

Konzultačné hodiny: utorok 10.00-11.30

Cvičiaci

Mgr. Michal Zákopčan, PhD. michal.zakopcan@stuba.sk, A401

Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00-14.30


ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Prednáška

pondelok

CD-300

13:00

14:40

Všetky

Prednáška

streda

AB-300

10:00

11:40

Všetky

Cvičenie

streda

b 701

13:00

14:40

AM1,AM3

Cvičenie

streda

b 701

15:00

16:40

AM2,AM4

Cvičenie

štvrtok

b 101

8:00

9:40

ENE1,ENE2

Cvičenie

štvrtok

b 101

10:00

11:40

ET1,ENE3

Cvičenie

štvrtok

b 101

15:00

16:40

ET2,JFI


Na opakovanie (doplnenie) potrebnej Stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf (27.11.2019)

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Riesene_priklady1-4.pdf

Riesene_priklady5-6.pdf

Riesene_priklady7-8.pdf

Riesene_priklady9-10.pdf

Riesene_priklady11-12.pdf

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU.pdf (M. Zajac, 20.9.2019)

Pozn.: Nejde o domáce úlohy zadávané na cvičeniach.

Teória

M1Marko_prednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018) Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Nasledujúce súbory na stiahnutie sú učebnou pomôckou pre poslucháčov, ale nie sú povolenou pomôckou na skúškovej písomke ani na zápočtových písomkách.

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

derivácie-vzorce.pdf

Skúška

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.

* Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100.

* Počas semestra budú 2 zápočtové písomky, na ktorých môže študent získať spolu maximálne 40 bodov.

* V poslednom týždni semestra budú ešte opravné zápočtové písomky. Študent, ktorý získa do 12.12. aspoň 7 bodov si môže opravovať jednu zo zápočtových písomiek, započíta sa mu potom výsledok z opravnej písomky (aj keby bol horší ako na riadnej písomke). Študent, ktorý do 12.12. získa menej ako 7 bodov, definitívne nedostane zápočet.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov, spolu za 60 bodov

* Neúčasť na skúške a na zápočtových písomkách je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

Matematika1/ParalelkaC (last edited 2020-02-10 09:10:17 by ElenaPastuchova)