Matematika 1E

Zimný semester - 2017/2018

Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Prednášajúci

doc.RNDr. Ľubomír Marko, PhD. lubomir.marko@stuba.sk

Cvičiaci

Mgr. Michal Zákopčan, PhD. michal.zakopcan@stuba.sk

Nahliadnutie do písomiek - piatok 26.1.2018 o 10.00 v bc-35. Ľ. Marko


ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Prednáška

streda

AB-300

8:00

9:50

Všetky

Cvičenie

streda

b 704

10:00

11:40

ET1,ET2

Cvičenie

streda

b 704

14:00

15:40

AM1,AM3

Cvičenie

streda

b 704

16:00

17:40

AM2,AM4

Cvičenie

štvrtok

b 704

10:00

11:40

ENE1,ENE3

Cvičenie

štvrtok

b 704

13:00

14:40

AM5,ENE2,JFI

Prednáška

piatok

AB-300

8:00

9:50

Všetky


Na opakovanie (doplnenie) potrebnej Stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

Na 1. zápočtovú písomku DU1.pdf, DU2.pdf, DU3.pdf,

Na 2. zápočtovú písomku DU4.pdf, DU5.pdf, DU6.pdf,

Na 3. zápočtovú písomku DU7.pdf, DU8.pdf, DU9-10.pdf

DU11-12.pdf

Teória

M1Marko_prednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (12.10.2016)

Linearna_algebra.pdf

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Nasledujúce súbory na stiahnutie sú učebnou pomôckou pre poslucháčov, ale nie sú povolenou pomôckou na skúškovej písomke ani na zápočtových písomkách.

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

derivácie-vzorce.pdf

Zápočet

Skúška

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-3 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.

* Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100.

* Počas semestra v piatom, ôsmom a jedenástom týždni sa píše dvadsaťbodová 40 minútová písomka. Študentovi sa do zápočtu započítajú dve najlepšie písomky, t.j. maximálne 40 bodov. Pretože je dostatočný počet termínov, nepíše sa žiadna náhradná písomka.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.

* Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín skúšky.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

Matematika1/ParalelkaC (last edited 2018-01-25 08:16:20 by LubomirMarko)