Matematika 1E

Zimný semester - 2020/2021

Garant predmetu

doc. RNDr. Michal Zajac, CSc.

Prednášajúci

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Cvičiaci

Mgr. Michal Zákopčan, PhD. michal.zakopcan@stuba.sk, A401

Odkazy

Za účelom získavania aktuálnych informácií o výučbe a ďalších informácií sledujte, prosím, pravidelne stránku predmetu (tj. túto stránku), ako i stránku fakulty a kontrolujte svoju študentskú poštu.

Skúška

Prednášky a cvičenia

Výučba predmetu v zimnom semestri 2020/21 bude s ohľadom na trvanie pandemickej situácie vírusu COVID19 na Slovensku prebiehať dištančnou formou.

https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/stu-prechadza-od-5.-oktobra-2020-na-distancnu-vyucbu.html?page_id=5525

* Informácie o prednáškach a ich forme nájdete na stránke:

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaB

* Elektronickú formu prednášok z minulých rokov, z ktorých môžu študenti čerpať, možno nájsť na tejto stránke nižšie v časti Teória.

* Počas dištančnej výučby cvičení budú na začiatku každého týždňa semestra postupne na dokumentový server predmetu v AIS a na túto stránku umiestňované súbory s cvičeniami obsahujúce riešené príklady (viď. Cvičenia ZS 2020/2021 nižšie).

* Súčasťou týchto súborov budú domáce úlohy, riešením ktorých bude možné získať prémiové body ku skúške (viď. Podmienky pre zápočet a skúšku nižšie).

* Študentom zároveň doporučujeme, aby si každý týždeň prepočítali príklady uvádzané v materiáloch v časti Príklady a cvičenia.

* Jednotlivé skupiny študentov budú môcť prípadné nejasnosti, či otázky k cvičeniam konzultovať prostredníctvom online konzultácií k cvičeniam, ktoré budú prebiehať v časoch určených rozvrhom a to cez službu Google Meet, ktorá je v rámci domény stuba.sk podporovaná.

Teória

Na opakovanie (doplnenie) potrebnej Stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

M1Marko_prednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018)

Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Nasledujúce súbory na stiahnutie sú učebnou pomôckou pre poslucháčov, ale nie sú povolenou pomôckou na skúškovej písomke.

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

derivácie-vzorce.pdf

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčame súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Príklady a cvičenia

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčame vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf (27.11.2019)

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Tu sa nachádzajú niektoré riešené príklady:

Riesene_priklady1-4.pdf

Riesene_priklady5-6.pdf

Riesene_priklady7-8.pdf

Riesene_priklady9-10.pdf

Riesene_priklady11-12.pdf

Cvičenia ZS 2020/2021

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.

* Počas dištančnej výučby cvičení pri ospravedlňovaní neúčasti postupujte podľa pokynov pedagogického oddelenia.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získa aspoň jeden prémiový bod.

* Prémiové body možno získavať na cvičeniach. Presné informácie o úlohách za prémiové body a možnostiach ich zisku budú uvádzané na jednotlivých cvičeniach.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1E je zápočet.

* Celkový počet bodov na skúške z M1E je 100.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov, spolu za 100 bodov.

* Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

Matematika1/ParalelkaC (last edited 2021-02-10 11:15:36 by MichalZakopcan)