Matematika 1E

Zimný semester - 2018/2019

Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

informačný_list.pdf (z Akademického informačného systému STU)

Prvý termín skúšky bude 4. januára 2019 o 11:00
Nahliadnutie a prekonzultovanie písomiek bude v piatok 11.1.2019 v miestnosti bc150 o 10:00, M. Zajac

Rozdelenie do miestností na 4.1.: ab300.pdf, bc300.pdf

Zadanie_a_riesenie_08012016.pdf Zadanie_a_riesenie_04012019.pdf graf_priklad9_04012019.pdf

Prednášajúci

doc. RNDr. Michal Zajac, CSc. michal.zajac@stuba.sk, A408, 02/60291 723

Konzultačné hodiny: utorok 10.00-11.30

Cvičiaci

Mgr. Michal Zákopčan, PhD. michal.zakopcan@stuba.sk, A401


ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Cvičenie

pondelok

c 517

13:00

14:40

ET1,ET2

Cvičenie

pondelok

c 517

15:00

16:40

ENE1,ENE2

Prednáška

streda

AB-300

10:00

11:40

Všetky

Cvičenie

štvrtok

b 101

9:00

10:40

AM3,AM4

Cvičenie

štvrtok

b 101

11:00

12:40

AM1,AM2

Cvičenie

štvrtok

b 101

14:00

15:40

ENE3,JFI

Prednáška

piatok

AB-300

8:00

9:40

Všetky


Na opakovanie (doplnenie) potrebnej Stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU.pdf (M. Zajac, 20.11.2018)

Pozn.: Nejde o domáce úlohy zadávané na cvičeniach.

Teória

M1Marko_prednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018) Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Nasledujúce súbory na stiahnutie sú učebnou pomôckou pre poslucháčov, ale nie sú povolenou pomôckou na skúškovej písomke ani na zápočtových písomkách.

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

derivácie-vzorce.pdf

Skúška

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Podmienky pre zápočet a skúšku

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní a ospravedlnenie je nutné doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení.

* Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100.

* Počas semestra budú 2 zápočtové písomky, na ktorých môže študent získať spolu maximálne 40 bodov.

* V poslednom týždni semestra budú ešte opravné zápočtové písomky. Študent, ktorý získa do 7.12. aspoň 5 bodov si môže opravovať jednu zo zápočtových písomiek, započíta sa mu potom výsledok z opravnej písomky (aj keby bol horší ako na riadnej písomke). Študent, ktorý do 7.12. získa menej ako 5 bodov, definitívne nedostane zápočet.

* Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov.

* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov, spolu za 60 bodov

* Neúčasť na skúške je nutné (nariadenie dekana) ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín skúšky.

* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Výsledná známka pri splnení uvedených podmienok zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe FEI.

Matematika1/ParalelkaC (last edited 2019-01-15 10:09:05 by MichalZajac)