Differences between revisions 854 and 855

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 53: Line 53:
<<Pohov>>

<<Pozor>>
'''Náhradný termín skúšky''' (teda pre študentov, ktorí sa z jedného termínu skúšky riadne ospravedlnili) bude '''vo štvrtok 13.2.2020 o 10:00 hod. v miestnosti B-101.'''

Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2018/2019 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

 • doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} kontakt

 • Mgr. Jozef Kollár, PhD. {i} kontakt

Vzorové riešenia skúškovej písomky sú: Riesenia.pdf

Možnosť nahliadnutia do opravených písomiek bude v pondelok 10.2.2020 v čase od 10:00 do 12:00 v kanceláriách doc. Polakoviča a Mgr. Kollára (blok A, 4.posch.). Pritom doc. Polakovič opravoval príklady 1,3,4,8,9 a Mgr. Kollár opravoval príklady 2, 5, 6, 7.

Náhradný termín skúšky (teda pre študentov, ktorí sa z jedného termínu skúšky riadne ospravedlnili) bude vo štvrtok 13.2.2020 o 10:00 hod. v miestnosti B-101.

Rozvrh

 • Deň

  Od

  Do

  Miestnosť

  Krúžky

  vyučujúci

  Prednáška

  pondelok

  13:00

  14:40

  ab300

  všetky

  Polakovič

  Cvičenie

  streda

  13:00

  14:40

  e702

  RK/5

  Kollár

  Cvičenie

  streda

  15:00

  16:40

  e702

  RK/3, RK/4

  Kollár

  Cvičenie

  streda

  17:00

  18:40

  e702

  RK/1, RK/2

  Kollár

  Cvičenie

  štvrtok

  8:00

  9:40

  b704

  TLK/1, TLK/2

  Kollár

  Cvičenie

  štvrtok

  10:00

  11:40

  b704

  ELN/1, ELN/2

  Kollár

  Cvičenie

  štvrtok

  13:00

  14:40

  c801

  TLK/3, TLK/4

  Polakovič

  Prednáška

  piatok

  8:00

  9:40

  cd300

  všetky

  Polakovič

  Konzultácie

  podľa dohody

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

DU1.pdf DU2.pdf DU3.pdf

Nadpis "Týždeň XY" je len orientačný, treba sledovať prednášky a cvičenia.

DU4.pdf DU5a.pdf DU6.pdf DU7.pdf DU8.pdf DU9-10.pdf (Priebeh funkcie - príkl. 1, 2, 4, 5, 6)

DU11-12.pdf DU11-12.výsledky.pdf

Konvexne.pdf

Teória

Goniometricke funkcie.pdf

Prednaska_LA.pdf

Derivacie - vzorce.pdf

Grafy elementarnych funkcii.pdf

Stručná osnova predmetu

 • Reálne a komplexné čísla. Základné tvary a operácie s nimi.
 • Matice. Eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc.
 • Determinanty. Súčet a súčin matíc. Inverzná matica. Cramerovo pravidlo.
 • Pojem reálnej funkcie reálnej premennej. Vlastnosti funkcie, parita, ohraničenosť, maximum, minimum, supremum, infimum, inverzná funkcia.
 • Elementárne reálne funkcie, mocninová, exponenciálna, logaritmická, trigonometrické a cyklometrické funkcie.
 • Limita funkcie. Jednostranné limity. Konečné limity. Limity v nevlastným bodoch. Nevlastné limity.
 • Spojitosť funkcie v bode a na množine. Vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale.
 • Pojem derivácie. Výpočet derivácie funkcie reálnej premennej. Geometrický význam derivácie, prvý diferenciál.
 • Monotónnosť a lokálne extrémy. Vlastnosti diferencovateľnej funkcie na uzavretom intervale.
 • Derivácie vyšších rádov. Konvexnosť a konkávnosť. Extrémy a 2.derivácia. L‘Hospitalovo pravidlo.
 • Postupnosť ako funkcia na množine prirodzených čísel. Limita postupnosti. Vlastnosti.
 • Nekonečné rady. Pojem konvergencie. Geometrický rad. Kritériá konvergencie radov s nezápornými členmi.
 • Mocninové rady. Taylorova veta a Taylorov rad.

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

 5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
 6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

 • Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich pracovných dní. Treba ho doložiť patričným dokladom.
 • Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100. Počas semestra sa píšu 2 písomky, na ktorých môže študent získať 40 bodov, na skúške môže získať 60 bodov.
 • Zápočet získava študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 20 bodov, pričom z každej semestrálnej písomky získa aspoň 6 bodov.

 • Nutnou podmienkou účasti na skúške z M1 je zápočet.

 • Neúčasť na písomke je možná iba zo závažných dôvodov. Neúčasť je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. Ak sa študent riadne ospravedlní, môže absolvovať náhradnú písomku. Tá sa píše ku koncu semestra.
 • Skúška je písomná. Trvá 120 minút.
 • Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom. Potom má študent právo na absolvovanie termínu, z ktorého sa ospravedlnil.

Zápočtové písomky

Počas semestra sa budú písať 2 zápočtové písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.

Matematika1/ParalelkaB (last edited 2020-02-07 14:09:39 by MarcelPolakovic)