Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, informačné a komunikačné technológie

2022/2023 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Oznam o skúške - opravný termín

Opravný termín skúšky - pondelok 30.1.2023 o 8:00. Čistý čas písania písomky je 2 hodiny. Nasleduje rozpis študentov do miestností (AB300, BC300). Zoznamy študentov sú podľa abecedy. V miestnosti AB300 sú študenti z paralelky B a v miestnosti BC300 sú študenti z paralelky C. Pritom paralelka B je robotika a kybernetika, elektronika, informačné a komunikačné technológie a paralelka C je automobilová mechatronika, elektroenergetika, elektrotechnika, jadrové a fyzikálne inžinierstvo.

Samotný rozpis: AB300 paralelka B BC300 paralelka C

Pritom v každej miestnosti bude každý druhý rad voľný a medzi každou dvojicou budú dve miesta voľné.

Sledujte elektronickú poštu v AIS.

Prednášky z minulého školského roku - videá

V minulom školskom roku bola dištančná výuka a prednášky boli zaznamenané formou videí. Tieto videá sú prístupné tu. Pritom ich treba chápať len ako pomocný materiál a dôrazne odporúčam sledovať živé prednášky (prednášané prezenčnou formou). Tie sa môžu od uvádzaných videí v niečom aj líšiť, môžu byť modifikované.

Jednotlivé prednášky sú prístupné tu: 1. prednáška 2. prednáška 3. prednáška 4. prednáška 5. prednáška 6. prednáška 7. prednáška 8. prednáška 9. prednáška 10. prednáška 11. prednáška 12. prednáška 13. prednáška 14. prednáška 15. prednáška 16. prednáška 17. prednáška 18. prednáška 19. prednáška 20. prednáška 21. prednáška 22. prednáška 23. prednáška 24. prednáška

Mimoriadna prednáška (exponenciálna a logaritmická funkcia, cyklometrické funkcie) mimoriadna prednáška

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. Marko, Ľ: Matematika 1, skriptum FEI STU, Bratislava 2017 (Stiahnite si)

  2. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  3. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  4. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  5. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  6. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  7. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky hodnotenia a účasti na skúške z Matematiky 1

podľa štandardnej stupnice používanej na FEI STU (teda na známku E treba získať najmenej 56 bodov).

Semestrálne písomky

Počas semestra sa budú písať 2 semestrálne písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.

Teória

Na opakovanie (doplnenie) potrebnej stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

K teórii prednášanej počas semestra poslúžia nasledovné texty:

M1MarkoPrednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018)

Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčame súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Príklady

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčame vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf (27.11.2019)

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Matematika1/ParalelkaB (last edited 2023-01-26 14:21:03 by MarcelPolakovic)