Matematika 1 / Aplikovaná Informatika

2022/2023 -- Zimný semester

Prednášajúci

doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc., boris.rudolf[at]stuba.sk, miestnosť A - 403

Prednášky

Deň

miestnosť

Od

Do

Krúžky

Učiteľ

pondelok

AB-300

10:00

11:40

všetky

B.Rudolf

štvrtok

AB-300

10:00

11:40

všetky

B.Rudolf

Cvičiaci

* RNDr. Karla Čipková, PhD., karla.cipkova[at]stuba.sk, miestnosť A - 424

* RNDr. Michal Zákopčan, PhD., michal.zakopcan[at]stuba.sk, miestnosť A - 401

* Mgr. Dominika Mihálová

* Mgr. Marek Vančo, PhD., miestnosť A - 304

Cvičenia

Deň

miestnosť

Od

Do

Krúžok

Učiteľ

streda

B-101

9:00

10:40

API 4 a 10

K.Čipková

streda

C-202

9:00

10:40

API 1

M.Vančo

streda

B-101

11:00

12:40

API 8

K.Čipková

streda

C-202

11:00

12:40

API 2

M.Vančo

štvrtok

B-101

13:00

14:40

API 9

M.Zákopčan

štvrtok

C-202

13:00

14:40

API 5

D.Mihálová

štvrtok

B-101

15:00

16:40

API 6 a 7

M.Zákopčan

štvrtok

C-202

15:00

16:40

API 3

D.Mihálová

Nové Oznamy

29.9.2022

Na základe dnešného upozornenia musím urobiť zmenu času utorkového testu na začiatok o 20.00 a koniec o 20.30.
Vo včerajšom ozname sú už časy upravené.

28.9.2022

V utorok 4. októbra od 20.00 do 20.30 bude 1. bodovaný test.

Trvanie testu: 25 minút na test + 5 minút na odoslanie
Čas otvorenia testu: 20:00
Čas uzavretia testu: 20:30
Platforma: AIS
Cesta: E-learning -> Testy a skúšanie -> Test 1
Upozornenie: sledujte si časomieru, aby ste stihli v časovom limite "ODOSLAŤ TEST"; neodoslané testy nebudú hodnotené.
Obsah: látka z prvých dvoch týždňov semestra, v tomto teste ešte nebude otázka na limitu funkcie.
Forma: test s otázkami s výberom správnej odpovede.
Hodnotenie: max 3 body

20.9.2022

Priemerný počet správnych odpovedí na teste "Vstupný test" je 7,7.

Prednášky a cvičenia

Na tomto mieste budú prístupné texty prednášok, ukážky riešených príkladov a úlohy na prepočítanie, vždy na daný týždeň semestra.


V prednáške 3.1 ukončíme kapitolu Limita a spojitosť.
Na druhej prednáške 3.2 začíname rozprávať o derivácii.
Na cvičeniach sa ešte venujeme téme limita a spojitosť.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:

Video Prednáška 3.1.
Video Prednáška 3.2

Textové prednášky:

Prednáška 3.1: Prednaska3-1.pdf
Prednáška 3.2: Prednaska3-2.pdf

Neriešené príklady:
Príklady 3: Priklady3.pdf


Začíname kapitolu o Limita a spojitosť. Povieme, čo je to limita funkcie v bode, aké má vlastnosti, ako sa počíta.
Rozlíšime prípady, keď je limita číslo, a keď je nekonečná. Ako súvisí so spojitosťou funkcie povieme v nasledujúcom týždni.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:

Video Prednáška 2.1.
Video Prednáška 2.2.

Textové prednášky:

Prednáška 2.1: Prednaska2-1.pdf
Prednáška 2.2: Prednaska2-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 2

Neriešené príklady:
Príklady 2: Priklady2.pdf


V tomto týždni sa budeme zaoberať pojmom reálna funkcia, jej definíciou a základnými vlastnosťami.
Dôležitý je pojem bijekcie a inverznej funkcie.
Pripomenieme niektoré elementárne funkcie a ich grafy.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:
Video Prednáška 1.1
Video Prednáška 1.2

Textové prednášky:
Prednáška 1: Prednaska1.pdf
(na 1.týždeň je len jeden text prednášok)

Riešené video-príklady:
Cviko_1.1, Cviko_1.2, Cviko_1.3,
Cviko_1.4, Cviko_1.5, Cviko_1.6,
Cviko_1.7, Cviko_1.8, Cviko_1.9.

Neriešené príklady:
Príklady 1: Priklady1.pdf


Staršie oznamy

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

1. Pojem funkcie reálnej premennej. Definičný obor a obor hodnôt. Vlastnosti funkcie: parita, ohraničenosť, maximum, minimum, supremum, infimum. Bijektívna funkcia, inverzná funkcia.
2. Elementárne reálne funkcie, mocninová, exponenciálna, logaritmická, Trigonometrické a cyklometrické funkcie.
3. Limita a spojitosť funkcie. Konečné limity. Nevlastná limita. Limita v nevlastnom bode. Jednostranné limity.
4. Spojitosť. Vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale.
5. Pojem derivácie. Výpočet derivácie funkcie reálnej premennej. Geometrický význam derivácie, rovnica dotyčnice, prvý diferenciál.
6. Monotónnosť a lokálne extrémy. Vlastnosti diferencovateľnej funkcie na uzavretom intervale.
7. Derivácie vyšších rádov. Konvexnosť a konkávnosť. Extrémy a 2.derivácia. L‘Hospitalovo pravidlo.
8. Postupnosť ako funkcia na množine prirodzených čísel. Limita postupnosti. Vlastnosti. Postupnosť definovaná rekurentne.
9. Nekonečné rady. Pojem konvergencie. Geometrický rad. Kritériá konvergencie radov s nezápornými členmi.
10. Neurčitý integrál, definícia, elementárne integrály, metóda per partes a substitúcia.
11. Integrovanie racionálnych funkcii, rozklad na elementárne zlomky.
12. Určitý integrál (Riemannov), vzťah medzi integrálom a primitívnou funkciou, metódy integrovania, aplikácie určitého integrálu.

Literatúra

1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.

2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Elektronický text dostupný na tejto strane).

5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994

6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. a 4.diel; Alfa Bratislava 1966 resp 1979

Tu je elektronická verzia literatúry č. 4:

Tabuľku hodnôt goniometrických funkcií a niektoré goniometrické identity nájdete tu:

Skúška

Podmienky absolvovania predmetu M1I.

Celkovo je z predmetu možné získať 100 bodov.
Tieto sú rozdelené nasledovne:
30 bodov možno získať počas semestra, 70 bodov bude možné získať na záverečnej skúške.

Body počas semestra budete môcť získať na testoch. Budú prebiehať buď prezenčnou alebo dištančnou formou a pozostávať z niekoľkých otázok alebo príkladov. Konanie testu Vám oznámime dopredu.
Predbežne plánujeme testy v nepárnych týždňoch semestra s prvým testom v treťom týždni.
Testy budú v prostredí AIS, okrem testu v 9. týždni, ktorý bude prezenčný a bude viac hodnotený.

Záverečná skúška sa bude konať podľa podmienok tiež buď prezenčne, alebo dištančne. Bude písomná a bude pozostávať z otázok a 3-5 príkladov.

Aby ste sa mohli zúčastniť na záverečnej skúške, musíte počas semestra získať aspoň 15 bodov. Ak sa Vám túto podmienku nepodarí splniť, budete hodnotený známkou FX.

Celkové hodnotenie za predmet je dané súčtom bodov získaných za semester a na záverečnej skúške. Bodová škála pre jednotlivé známky je daná skúškovým poriadkom a je nasledovná:

V prípade známky FX na riadnom termíne skúšky môžete absolvovať jeden opravný termín skúšky. Body zo semestra sa Vám rátajú do opravného termínu nezmenené.

Podrobné informácie o obsahu skúšky, presnom počte príkladov a ich typoch sa dozviete pred koncom semestra a začiatkom skúšobného obdobia.

Fórum (stránky doporučené študentmi)

Matematika1/ParalelkaA (last edited 2022-10-03 10:08:42 by BorisRudolf)