Matematika 6 pre AI

Rozsah: 2/2

Stručná osnova predmetu (verzia 29.4.2013)

 1. Polia (racionálne, reálne a komplexné čísla, $Z_{p}$)

 2. Sústavy lineárnych rovníc
 3. Gaussova a Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 4. Polynómy, Euklidov algoritmus
 5. Konštrukcia poľa komplexných čísel a niektorých konečných polí
 6. Lineárny priestor, lineárna (ne)závislosť, báza a dimkenzia
 7. Maticová algebra
 8. Lineárna transformácia, maticová reprezentácia
 9. Vlastné čísla a vlastné vektory
 10. Minimálny polynóm štvorcovej matice
 11. Jordanov tvar matice
 12. Symetrické reálne matice
 13. Skalárny súčin v $R^n$

 14. Gramm-Schmidtov ortogonalizačný proces
 15. Redukovaná báza mriežky, LLL algoritmus

Literatúra

 1. Zlatoš, P.: Lineárna algebra a geometria, Marenčin PT, Bratislava 2011
 2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
 3. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
 4. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000, http://matrixanalysis.com/DownloadChapters.html

Sylaby na stiahnutie (dokument WORD):

Matematika 6 (last edited 2013-04-29 09:15:54 by MichalZajac)