Matematika 5 pre AI

Rozsah: 2/2

Stručná osnova predmetu (verzia 25.4.2013)

1. Náhodné pokusy, náhodné udalosti, klasická pravdepodobnosť.

2. Axiomatická pravdepodobnosť, podmienená pravdepodobnosť.

3. Nezávislosť udalostí, nezávislé opakovanie pokusu (Bernoulliho schéma).

4. Diskrétne náhodné veličiny a ich rozdelenie.

6. Spojité náhodné veličiny a ich rozdelenie.

7. Náhodné vektory, nezávislosť náhodných veličín.

8. Číselné charakteristiky veličín a vektorov.

9. Centrálna limitná veta a jej aplikácie.

9. Základy opisnej štatistiky.

10. Bodové odhady, výberové rozdelenia.

11. Intervalové odhady.

12. Štatistické testy.

13. Ukážka možností štatistického toolboxu MATLABu.

Literatúra

1. Mendenhall,W.-Sincich,T.: Statistics for the engineering and computer sciences, Macmillan Publ.Co., New York, 1988.

2. Hogg,R.V.-Ledolter,J.: Engineering statistics, Macmillan Publ. Co., New York, 1987.

3. Volauf,P.: Matematická štatistika (zbierka príkladov), STU, Bratislava, 2001.

4. Volauf,P.: Numerické a štatistické výpočty v MATLABe (skriptum, Malé centrum, FEI).

Matematika 5 (last edited 2013-04-25 10:14:45 by LubomirMarko)