Matematická analýza 2 pre MPM

Skúšobné termíny

Teoretické otázky:

Vyučujúci

1. Množiny v n-rozmernom Euklidovskom priestore. Skalárne a vektorové funkcie viac premenných, limita, spojitosť.

2. Parciálne derivácie a diferencovateľnosť funkcie viac premenných. Derivácia v smere.

3. Parciálne derivácie vyšších rádov. Taylorova veta. Extrémy funkcie viac premenných.

4. Dvojný integrál, trojný a n-násobný integrál. Základné vlastnosti.

5. Metódy výpočtu dvojného a trojného integrála.

6. Jednoduchý oblúk, krivka. Orientácia oblúka a krivky. Dĺžka oblúka a krivky.

7. Neorientovaný a orientovaný krivkový integrál.

8. Potenciálové vektorové polia. Výpočet potenciála. Greenova veta.

9. List (hladký kúsok plochy). Dotyková rovina, obsah listu. Neorientovaný a orientovaný plošný integrál.

Literatúra

  1. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, ALFA Bratislava
  2. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan, R. Šulka: Zbierka úloh z vyššej matematiky 4, ALFA Bratislava
  3. predn1.pdf predn2.pdf

  4. Ľ. Marko : Matematická analýza -- online, http://www.fei.stuba.sk/~marko

  5. I. Bock, J. Horniaček: Matematická analýza 3, skriptá ALFA Bratislava 1990

Podmienky na zápočet a skúšku

  1. Na povinných testoch konaných počas semestra je možné získať maximálne 40 bodov.
  2. Zápočet získava študent s 15 bodmi získanými počas semestra.
  3. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok (dá sa získať maximálne 20 bodov) a príkladov (dá sa získať maximálne 40 bodov).
  4. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.

Príklady a cvičenia

priklady_ma2.pdf

Výsledky

MatematickaAnalyza2MPM (last edited 2008-05-22 08:26:49 by IgorBock)