Differences between revisions 92 and 93

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
<<Pozor>> Riadny termín - streda - 20.decembra 2017 - 11:00 (2.beh) - AB 300, BC 300 ##<<Pozor>> Riadny termín - streda - 20.decembra 2017 - 11:00 (2.beh) - AB 300, BC 300
Line 38: Line 38:
'''Opravný termín - piatok - 26.januára 2018 - 1.beh - DE 300''' ##'''Opravný termín - piatok - 26.januára 2018 - 1.beh - DE 300'''
Line 40: Line 40:
                 ||<#0F0000> ''''' Začiatok skúšky je o 9:30 ! ''''' || ## ||<#0F0000> ''''' Začiatok skúšky je o 9:30 ! ''''' ||
Line 57: Line 57:
Na ukážku: [[attachment:Pisomka3.pdf| Zadanie písomky zo skúšky z minulého roku]] ##Na ukážku: [[attachment:Pisomka3.pdf| Zadanie písomky zo skúšky z minulého roku]]
Line 60: Line 60:
<<Pohov>> ##<<Pohov>>

Logika

2017/18 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 30 bodov. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2018-02-06 09:33:21 by KarlaCipkova)