Logické systémy opakované

Školský rok 2014/2015, letný semester

Vyučujúci

Oznam o skúške - opravný termín

Opravný termín skúšky sa bude písať v pondelok 29.6.2015 o 11:00 hod. v miestnosti BC-150.

Obsah skúšky: V rámci teórie sa skúšajú polosčítačka, úplná sčítačka, dvojkový dekóder, multiplexor, preklápacie obvody, skúšateľné dôkazy (tých niekoľko málo dôkazov, čo som robil, môžem skúšať), znenie definícií, môžu sa vyskytnúť otázky preverujúce porozumenie učivu. V rámci príkladov budú automaty (tie sa cez semester neskúšali), ale vyskytnú sa aj príklady, ktoré spadajú do tématických okruhov semestrálnych (započtových) písomiek. Celkove platí, že skúšať sa môže čokoľvek, čo bolo odprednášané alebo odcvičené.

Sylabus

Učebné texty

Poznamenávam, že obidva uvedené učebné texty obsahujú viac látky, než budeme potrebovať - treba sledovať výuku.

Podmienky na zápočet

Cez semester sa píšu dve písomky spolu za 30 bodov. Oznam o ich termínoch bude včas na tejto stránke. Kto sa z písomky riadne ospravedlní (podľa nižšie uvedených pravidiel), má právo písať náhradnú písomku (ku koncu semestra, oznam bude na tejto stránke). Na zápočet treba získať aspoň 15 bodov. Kto získa menej ako 15 bodov ale aspoň 10 bodov, bude mať právo písať opravnú písomku (tiež ku koncu semestra, oznam bude na tejto stránke). Kto napíše opravnú písomku úspešne, získa zápočet a počet bodov zo semestra sa zaokrúhli na 15 bodov.

Pravidlá pre ospravedlňovanie neúčasti na vzdelávacej činnosti

Z písomky alebo skúšky sa možno ospravedlniť osobne vopred. Alebo najneskôr do 5 pracovných dní od konania písomky alebo skúšky informovať vyučujúceho o dôvode neúčasti a do 5 pracovných dní od ukončenia dôvodu neúčasti (najčastejšie práceneschopnosti) doručiť na Pedagogické oddelenie príslušný doklad. Ten sa zaeviduje v AIS.

LogickeSystemyOpakovane (last edited 2015-06-24 13:06:34 by MarcelPolakovic)