Logické systémy - Banská Bystrica

Vyučujúci

Sylabus

Učebné texty

Podmienky na zápočet

Nutnou podmienkou na získanie zápočtu je aspoň 50% úspešnosť v aktivitách hodnotených počas semestra. Celkový počet bodov na skúške z LS je 100. Počas semestra na dvoch testoch môže študent získať 40 bodov, na skúške 60 bodov.

LogickeSystemyBB (last edited 2008-04-25 09:05:19 by localhost)