Logické systémy

2012/2013 -- zimný semester, rozsah 4-1

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Výsledky riadneho termínu skúšky (21.12.) sú zapísané v AIS. Možnosť nahliadnuť do svojej opravnej písomky a zapísať si známku do indexu bude možné 7.1.2012 v čase od 12.40 do 13.20 (pred skúškou z AlPr) v miestnosti bc35. (Kto je so známkou spokojný, stačí ak pošle index po kamarátovi.)
Pre zaujímavosť: skúšky sa zúčastnilo 124 študentov, z toho 58 úspešne. Známku A dostali 5 študenti, najvyšší počet celkovo dosiahnutých bodov bol 104. Na druhej strane, presne 35 študentov z vlastnej skúšky nezískalo ani toľko bodov, čo mali zo zápočtu.

Prednášajúci

Cvičiaci

Stručná osnova predmetu

Uvedené poradie tém nemusí zodpovedať poradiu, v akom odznejú na prednáške.

Učebné texty

Podmienky pre udelenie zápočtu

Oznamy

LogickeSystemy/ParalelkaA2 (last edited 2013-01-04 13:32:02 by DavidPancza)