Logické systémy

Paralelka - Elektronika, Elektrotechnika, Automobilová elektronika

Vyučujúci

Oznam o skúške

Termín konania opravného termínu skúšky je pondelok 6.2.2006 o 8.00 hodine. Čistý čas skúšky je 2 hodiny. Všetci píšu v miestnosti AB-300. Ospravedlňujem sa za chybu, keď som písal utorok namiesto pondelka v predošlej verzii stránky.

Pozor! Platí len pre paralelku Elektronika, Elektrotechnika, Automobilová elektronika.

Výsledky

Zmena: Dolná hranica zápočtu sa znížila na 19.75 bodov, teda zápočet majú všetci, ktorí dosiahli aspoň 19.75 bodov a splnili ďalšie podmienky stanovené cvičiacim.

Výsledky

Výsledky opravného termínu skúšky nie sú vyvesené na tejto stránke, ale každý by mal vidieť svoju známku v elektronickom indexe. Samozrejme, ide o predbežné známky, známky sa definitívne uzatvoria po skončení zapisovania vo štvrtok 9.2. (Zapisovanie je o 10.00 hod. v miestnosti AB 35.)

Sylabus

Učebné texty

K prednáškam M. Polakoviča Logické systémy

K prednáškam F. Miku Logické obvody

Podmienky na zápočet

Nutnou podmienkou na získanie zápočtu je aspoň 50% úspešnosť v aktivitách hodnotených počas semestra. Cvičenie je povinné, osprevedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo po cvičení do jedného týždňa, doložiť patričným dokladom. Celkový počet bodov na skúške z LS je 100. Počas semestra môže študent získať 40 bodov, na skúške 60 bodov.

LogSysEnEtAe (last edited 2008-04-25 09:05:31 by localhost)