Lineárna algebra 1

pre študijný program Aplikovaná informatika

20018/19 zimný semester

Vyučujúci

informačný_list.pdf

Stručná osnova predmetu:

 1. Sústavy lineárnych rovníc. Gaussova eliminačná metóda.
 2. Matice a determinanty.
 3. Aritmetika v priestore Rn. Lineárna (ne)závislosť, báza.
 4. Maticová algebra, výpočet inverznej matice.
 5. Polynómy s reálnymi koeficientami, koreň, Hornerova schéma.
 6. Racionálne korene polynómov s celočíéselnými koeficientami.
 7. Komplexné čísla, rozklad polynómu na súčin ireducibilných polynómov.
 8. Racionálne funkcie, elementárne zlomky.
 9. Vektory v R3, skalárny a vektorový súčin.
 10. Rovnice priamky a roviny.
 11. Kvadratické formy.
 12. Kvadratické plochy.

Oznamy o písomkách a skúške

Opravná zápočtová písomka (pre študentov, ktorí budú mať 6.12. aspoň 5 bodov) bude v piatok 7.12.2018 o 15:00 v ab300 a bc300. Na písomku sa treba prihlásiť v https://is.stuba.sk/. Do hodnotenia sa započíta výsledok z opravnej písomky aj keby bol horší ako na riadnom termíne 9.11.

Na písomke budú príklady aké sú v súbore priklady1.pdf, kapitoly 1-5, 6/1-3,5-7.

Na písomku si doneste ISIC, 2-3 listy papiera formátu A4, perá. Nič iné nie je na písomke povolené.

Opravná písomka bude v piatok 7.12.2018 15:00-15:50 v miestnostiach ab300 a bc300

Zadanie a riešenie 1. termínu skúšky 2017/18: RT-LA1-19122017.pdf

Zadanie a riešenie 1. termínu zápočtu 2018/19: zapocet09Nov.pdf

Zadanie a riešenie 2. termínu zápočtu 2018/19: zapocet07Dec.pdf


Teóriu skúšam najmä formou jednoduchých otázok, v ktorých treba preberané vety a definície aplikovať.

teoria.pdf

Literatúra

 1. Carl. D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 2000.
 2. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria, Albert Marenčin PT, Bratislava 2011
 3. J. Galanová a kol.: Lineárna algebra, STU Bratislava, 2002 (skriptá)
 4. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan, Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, Alfa Bratislava 1979
 5. priklady1.pdf (22.11.2018)

 6. M. Zajac, prednáška LA1 predn1.pdf predn2.pdf predn3.ps predn3.pdf predn4.pdf(27.11.2018)

 7. P. Kaprálik: Algebra a geometria (učebné texty pre dištančné vzdelávanie):geometria.pdf

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude písať mimo času cvičení písomka, za ktorej môže študent získať maximálne 30 bodov. Navyše, môže študent získať maximálne 6 "bonusových" bodov za aktivitu na cvičeniach a prednáškach. Zápočet dostane študent, ktorý získa počas semestra aspoň 15 bodov. Na konci semestra bude opravná písomka pre študentov, ktorí počas semestra získajú 5 - 14,5 boda. Študenti, ktorí získajú za semester menej ako 5 bodov nedostanú zápočet definitívne a predmet musia opakovať.

Opravná písomka je súčasne náhradna pre tých študentov, ktorí sa na zápočtovej písomke v riadnom termíne nemohli zúčastniť a na pedagogickom oddelení si zaregistrovali ospravedlnenku.

LinearnaAlgebra1 (last edited 2018-12-07 15:32:16 by MichalZajac)