Lineárna algebra 1

pre študijný program Aplikovaná informatika

2022/2023 zimný semester

Informácie ku skúške

Ak niekto potrebuje pri skúške špeciálne podmienky, napríklad zo zdravotných dôvodov, prosím, napíšte mi e-mail na karina.chuda@stuba.sk .

Skorý termín: 22.12.2022 08:00 AB150, kapacita 25 študentov - učasťou na ňom si vyčerpáte riadny termín:

Riadny termín: 05.01.2022 14:00 AB300, BC300, CD300, DE300, podľa rozpisu - netreba sa zapisovať, je povinný pre všetkých, ktorí neboli na skorom termíne:

Výsledky po skorom a riadom termíne z 200 studentov:

Maximá po skorom a riadnom termíne:

Prosím:

Opravný termín: 26.01.2022 08:00 AB300, CD300, DE300 podľa rozpisu - netreba sa zapisovať

Študenti majú nárok na práve jeden riadny termín. Skorý termín je považovaný za riadny termín. Študenti, ktorí sa zúčastnia na skorom termíne, si týmto "vyčerpajú" riadny termín a majú v prípade potreby nárok už iba na opravný termín.

Na skúške treba mať na stole na viditeľnom mieste:

Na skúške okrem toho môže byť na stole:

Na skúške sa môže používať:

Na skúške sa nesmie používať a nemôže byť v dosahu:

Ďalšie pokyny:

Z kvadrík môžu byť na skúške tieto typy príkladov:

Z komplexných čísel môžu byť skúške tieto typy príkladov:

V MS Teams pribudol súbor extra.pdf, v ktorom sú dva námety od študentov, ktoré môžu pomôcť:

Hodnotenie

Skúška:

Výsledné hodnotenie zo 100 bodov:

Informačný list

informacny_list_2022.pdf

Obsah

 1. Sústavy lineárnych rovníc - elementárne riadkové operácie
  prednáška text: predn1.pdf, strany 1 - 3
  prednáška video: https://youtu.be/FenXSywbHME
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 1
  cvicenie video: https://youtu.be/c7AvAUdtzjQ
  rozdiely: pri riadkovo ekvivalentných úpravách sa nemôže vynechávať ani nulový riadok, pri riešení SLR sa matica upravuje do redukovaného stupňovitého tvaru, riešenie SLR sa zapisuje do stĺpca

 2. Vektory v Rn (operácie, lineárna kombinácia, lineárna (ne)závislosť), matice v Rm x n (operácie) - násobenie matíc, inverzná matica
  prednáška text: predn1.pdf, strany 4 - 6
  prednáška video: MaticoveOperacie-T3.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 2, kapitola 3
  cvicenie video: https://youtu.be/bzkBJq9Si60
  rozdiely: vektor (ak nie je povedané inak) sa zapisuje do stĺpca

 3. Determinanty - determinant
  prednáška text: predn1.pdf, strany 6 - 8
  prednáška video: Determinanty-T4.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 4, kapitola 6
  cvicenie video: https://youtu.be/DjiAkSAr8Ew
  rozdiely:

 4. Vektory v R3 (operácie) - vektorový súčin
  prednáška text: predn3.pdf, strany 1 - 2
  prednáška video: https://youtu.be/IVk1168K8Sw
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 9
  cvicenie video: https://youtu.be/MK84rNgkeA4
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, bod sa zapisuje do stĺpca

 5. Priamky a roviny v R3 (parametrické vyjadrenie, všeobecné vyjadrenie, prienik)
  prednáška text: predn3.pdf, strana 3
  prednáška video: https://youtu.be/fxvdC7eLeeg
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 10, príklady 1 - 2, 6, 9, 11
  cvicenie video: https://youtu.be/nXFpfNn7Qfs
  rozdiely:

 6. Priamky a roviny v R3 (uhol, vzájomná poloha, vzdialenosť od bodu)
  prednáška text: geometria.pdf, strany 22 - 32
  prednáška video: https://youtu.be/scTQgNEmEpA
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 10, príklady 3 - 5, 7 - 8, 10, 12 - 15
  cvicenie video: https://youtu.be/g7m9d-Elkfc
  rozdiely:

 7. Polynómy nad R (operácie) - Hornerova schéma
  prednáška text: predn2.pdf, strana 5
  prednáška video: Polynomy-T5.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 7, príklady 1 - 3, 5 - 7
  cvicenie video: https://youtu.be/g1Ts8mkvhxs
  rozdiely: množina všetkých polynómov nad R v neurčitej x je označená R[x]

 8. Polynómy nad R (rozklad) - racionálne korene
  prednáška text: predn2.pdf, strany 6 - 7
  prednáška video: Polynomy2-T6.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 7, príklady 4, 8 - 9
  cvicenie video: https://youtu.be/imZ06ZtLT2I
  rozdiely:

 9. Racionálne funkcie - parciálne zlomky
  prednáška text: predn2.pdf, strany 7 - 10
  prednáška video: https://youtu.be/QLmW0fyL2qE
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 8
  cvicenie video: https://youtu.be/JVQUMDLfb2I
  rozdiely: elementárne zlomky sa nazývajú parciálne zlomky

 10. Kvadratické formy, kvadratické plochy
  prednáška text: predn4.pdf a geometria.pdf, strany 32 - 43
  prednáška video: https://youtu.be/-Rf0BiKrKFg
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 11
  cvicenie video: https://youtu.be/rjmmOOCUhpI
  rozdiely:

 11. Komplexné čísla
  prednáška text: predn2.pdf, strany 1 - 4
  prednáška video: https://youtu.be/Ja7oYlKlIwU a https://youtu.be/8kZk1FA82gE a https://youtu.be/saXHS6yLwms
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 5
  cvicenie video: N/A
  rozdiely:

 12. Príprava na skúšku
  prednáška video: https://youtu.be/VE4qmkBoDSM a https://youtu.be/45K76Vhw9AQ
  cvicenie video: https://youtu.be/pikQhATUdzc a https://youtu.be/fIyktGnTKLA
  minulé roky: RT-LA1-20122018.pdf, RT-LA1-19122017.pdf, iba na trénovanie, skúška môže byť výrazne iná

Chyby

Objavené chyby vo video cvičeniach: chyby.pdf

Literatúra

 1. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria, Albert Marenčin PT, Bratislava, 2011.

  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/zlatos_LAG.pdf (kniha)
  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/LAG_A4.pdf (A4)

 2. M. Zajac: Príklady Lineárna algebra 1.

  priklady1.pdf

 3. M. Zajac: Prednášky Lineárna algebra 1.

  predn1.pdf
  predn2.pdf
  predn3.pdf
  predn4.pdf

 4. P. Kaprálik: Algebra a geometria.

  geometria.pdf

 5. Carl D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 2000.
 6. J. Galanová a kol.: Lineárna algebra, STU, Bratislava, 2002.
 7. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, Alfa, Bratislava, 1979.
 8. J. M. Kollár: Matematika 1

  http://www.math.sk/jmkollar/

Rozvrh

Deň

Od

Do

Miestnosť

Krúžok

Vyučujúci

Kontakt

Prednáška

UTO

08:00

09:40

DE300

1bc_API

Karina Chudá

Karina Chudá

Cvičenie

STR

09:00

10:40

C 101

1bc_API/02

Karina Chudá

Karina Chudá

Cvičenie

STR

09:00

10:40

DE150

1bc_API/05

Tomáš Váry

Cvičenie

STR

09:00

10:40

CD150

1bc_API/08

Juraj Chlpík

Cvičenie

STR

11:00

12:40

C 101

1bc_API/01

Karina Chudá

Karina Chudá

Cvičenie

STR

11:00

12:40

DE150

1bc_API/04

Tomáš Váry

Cvičenie

STR

15:00

16:40

DE150

1bc_API/09

Karina Chudá

Karina Chudá

Cvičenie

PIA

10:00

11:40

DE150

1bc_API/03

Juraj Chlpík

Cvičenie

PIA

13:00

14:40

DE150

1bc_API/06

Patrik Novák

Cvičenie

PIA

15:00

16:40

DE150

1bc_API/07

Patrik Novák

Cvičenie

PIA

15:00

16:40

CD150

1bc_API/10

Juraj Chlpík

MSTeams

Kód predmetu v MS Teams: 7gxfa4i

LinearnaAlgebra1 (last edited 2023-01-27 08:40:13 by KarinaChuda)