Differences between revisions 65 and 66

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
Piatok 8:00 - 9:40 .... [[attachment:Pi8cvic2.pdf|2. cvičenie]] Piatok 8:00 - 9:40 .... [[attachment:Pi8cvic2.pdf|2. cvičenie]] [[attachment:Pi8cvic3.pdf|3. cvičenie]]
Line 32: Line 32:
Piatok 10:00 - 11:40 .... [[attachment:Pi10cvic2.pdf|2. cvičenie]] Piatok 10:00 - 11:40 .... [[attachment:Pi10cvic2.pdf|2. cvičenie]] [[attachment:Pi10cvic3.pdf|3. cvičenie]]   
Line 34: Line 34:
Piatok 13:00 - 14:40 .... [[attachment:Pi13cvic2.pdf|2. cvičenie]] Piatok 13:00 - 14:40 .... [[attachment:Pi13cvic2.pdf|2. cvičenie]] [[attachment:Pi13cvic3.pdf|3. cvičenie]]

Diskrétna matematika/ Aplikovaná informatika

Letný semester 2021/2022

Oznamy pre študentov, ktorých učí doc. Polakovič

Vyučujúci

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} kontakt

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra budú študenti dostávať domáce úlohy, po každom týždni jednu. Za domáce úlohy bude možné získať najviac 50 bodov. Na skúške bude možné získať najviac 50 bodov. Teda za predmet sa bude dať získať najviac 100 bodov a známkovanie bude podľa štandardnej stupnice používanej na FEI STU.

Prednášky

Prednášky sú v rozvrhu nasadené na pondelok 10:00 - 11:40. Nedávno vyšli skriptá z Diskrétnej matematiky a sú voľne dostupné v elektronickej forme. Preto sme sa rozhodli (učitelia v tomto predmete), že prednášky vo forme videa nahrávať nebudeme, ale namiesto každej prednášky si študenti samostatne naštudujú jednu kapitolu zo skrípt. (Za semester je 12 prednášok a skriptá majú 12 kapitol.) Pritom skriptá je možné voľne si stiahnuť ako pdf súbor na tejto stránke v odseku "Skriptá na voľné stiahnutie".

Cvičenia

Cvičenia budú prebiehať formou videokonferencie cez Google Meet (G Suite). Budú v čase, keď sú nasadené v rozvrhu. Príslušné linky (identifikátory) pošlem hromadným mailom.

Tu sú pdf súbory k jednotlivým cvičeniam.

Piatok 8:00 - 9:40 .... 2. cvičenie 3. cvičenie

Piatok 10:00 - 11:40 .... 2. cvičenie 3. cvičenie

Piatok 13:00 - 14:40 .... 2. cvičenie 3. cvičenie

Skriptá na voľné stiahnutie

J. Kollár, M. Polakovič: Diskrétna matematika pre študentov Aplikovanej informatiky FEI STU, 2019

DiskretnaMatematika/Polakovic (last edited 2022-03-04 13:17:17 by MarcelPolakovic)