Algebraické štruktúry

2018/2019 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Opravný a náhradný termín -- skúška:
 • 21.6. 2019

  08:30 -- 10:30

 • BC 300

Riadny termín -- skúška: nahliadnutie 12.6. 2019 13:00 blok A 4. poschodie - respírium

Opravná zápočtová a náhradná písomka, riadny termín -- skúška: 5.6. 2019 08:30 -- 10:30
 • Opravná alebo náhradná zápočtová písomka sa týka len tých študentov, ktorí nesplnili podmienky na zápočet počas semestra (teda majú menej ako 15b). Budú písať tú istú písomku ako študenti, ktorí zápočet majú. Ak získajú:
 • 0b -- 24b nesplnil podmienky na zápočet (FX)

 • 25b -- 38b podmienky na započet splnil (Z) a skúška riadny termín (FX)

 • 39b a viac urobil skúšku aspoň na E

miestnosti: AB 300 -- DE 300.

Podmienky na zápočet a záverečné hodnotenie:

Zápočet: V druhej polovici semestra sa bude písať písomka. Maximálny počet bodov bude cv = 30.

Záverečné hodnotenie: skúška bude písomnou formou. Maximálny počet bodov bude sk = 70b.

Známka A -- E:

(sk > 34b AND sk + cv > 55b) OR (sk > 39)

Ak študent získa zo skúškovej písomky viac ako 39, tak skúšku určite spraví minimálne na E.

Stručná osnova predmetu

Úvod do predmetu: Množiny, zobrazenia, bin. relácie, bin. operácie, morfizmy

Algebraické štruktúry s jednou bin. operáciou : grupoid, pologrupa, monoid, grupa (symetrická grupa , cyklická grupa, Abelova grupa) rozklad grupy podľa podgrupy, súčin grúp

Algebraické štruktúry s dvomi bin. operáciami: okruhy (s jednotkou, bez jednotky), polia, konečné polia (Galoiasove polia)

Algebraické štruktúry s bin. operáciami a reláciami: posety, zväzy, ortomodulárne zväzy, Boolova algebra, algebra logických sieti

Literatúra

 1. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, ISBN 80-223-1674-1

 2. F.P. Preparata, R.T. Yeh: Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1982

 3. S. Mac Lane, G. Birkhoff: Algebra. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1973

 4. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria. Albert Marenčin PT, spol. s.r.o., Bratislava 2011

Príklady a cvičenia

Príklady z 1. cvičenia cv1.pdf (update 15.2.2019), riešenia cv1R.pdf (update 24.2.2019)

Príklady z 2. cvičenia cv2.pdf (update 21.2.2019), riešenia cv2R.pdf (update 1.3.2019)

Príklady z 3. cvičenia cv3.pdf (update 1.3.2019), riešenia cv3R.pdf (update 8.3.2019)

Príklady zo 4. cvičenia cv4.pdf (update 7.3.2019), riešenia cv4R.pdf (update 15.3.2019)

Príklady z 5. cvičenia cv5.pdf (update 13.3.2019), riešenia cv5R.pdf (update 22.3.2019)

Skladanie permutácií - algoritmus alg.pdf (update 21.3.2019)

Príklady zo 6. cvičenia cv6.pdf (update 21.3.2019), riešenia cv6R.pdf (update 29.3.2019)

Príklady zo 7. cvičenia cv7.pdf (update 28.3.2019), riešenia cv7R.pdf (update 8.4.2019)

Príklady z 8. cvičenia cv8.pdf (update 4.4.2019), riešenia cv8R.pdf (update 12.4.2019)

Príklady z 9. cvičenia cv9.pdf (update 11.4.2019), riešenia cv9R.pdf (update 26.4.2019)

Príklady z 10. cvičenia cv10.pdf (update 26.4.2019), riešenia cv10R.pdf (update 3.5.2019)

Príklady z 11. cvičenia cv11.pdf (update 2.5.2019), riešenia cv11R.pdf (update 31.5.2019)

Ďalšie príklady a cvičenia: priklady.pdf, algebra_2.pdf

AlgebraickeStruktury (last edited 2019-06-20 09:00:41 by OlgaNanasiova)