Základy finančníctva (bakalárske štúdium)

2022/2023 -- Letný semester

Vyučujúci

konzultácie: dohovor e-mailom

Rozvrh

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

Utorok

AB150

10:00

11:40

Cvičenie

Utorok

b101

13:00

14:40

Cvičenie

Utorok

b101

15:00

16:40

Výučba

V prípade prezenčnej výučby budú prednášky a cvičenia prebiehať v časoch a v miestnostiach určených rozvrhom: http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/ ,resp. vyššie (viď. ROZVRH).

Na cvičenia si noste kalkulačku!

Stručná osnova predmetu

 1. Úvod a základné pojmy. Úvod do podnikových financií.
 2. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 3. Oceňovanie dlhopisov a časová štruktúra úrokových mier. Diskontný dlhopis, bezkupónové a kupónové dlhopisy.
 4. Arbitráž, arbitrážna príležitosť.
 5. Akcie a ako ohodnocovať akcie. Výnos, riziko, likvidita.
 6. Teória portfólia.
 7. CAPM model a faktorové modely.
 8. Finančné deriváty. Základy teórie oceňovania finančných derivátov.
 9. Opcie. Kúpna opcia, predajná opcia. Výplatný diagram, profit diagram. Put-Call parita.
 10. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 11. Americké opcie. Vybrané druhy opcií.
 12. Opčné stratégie.

Literatúra

Hodnotenie predmetu

Domáce úlohy

Prednášky

prednáška1.pdf

prednáška2.pdf

prednáška3.pdf

prednáška4.pdf

prednáška5.pdf

prednáška6.pdf

prednáška7.pdf

prednáška8.pdf

prednáška9.pdf

Bonusová_prednáška_2020.pdf

Bonusová_prednáška_2019.pdf

Konanie skúšok

Otázky ku skúške

TEORETICKÁ ČASŤ:

 1. Finančný trh, subjekty finančného trhu, nástroje finančného trhu, členenie finančného trhu.
 2. Cenné papiere. Definície: dlhopisu, akcie, opcie, forwardu, swapu.
 3. Časová hodnota peňazí. Časová štruktúra úrokových mier. Arbitrážna príležitosť. Výnos do splatnosti. Par yield.
 4. Forwardové úrokové miery.
 5. Akciová spoločnosť. Delenie akcií.
 6. Oceňovanie akcií. Dividendový model.
 7. Výnos, riziko, likvidita.
 8. Teória portfólia. Efektívna množina, krivky indiferencie investora, bezrizikové aktívum, bezrizikové zapožičiavanie, voľba optimálneho portfólia. Model CAPM. Diverzifikácia rizika.
 9. Európska kúpna opcia, európska predajná opcia. Put-call parita.
 10. Forwardy. Forward na akciu, forward na menu.
 11. Americké opcie.
 12. Opčné stratégie.

PRAKTICKÁ ČASŤ:

 1. Jednoduché, zložené a spojité úrokovanie.
 2. Oceňovanie dlhopisov. Diskontný dlhopis, kupónový dlhopis.
 3. Výnos do splatnosti. Par yield. Forwardové úrokové miery.
 4. Oceňovanie akcií. Dividendový model.
 5. Oceňovanie derivátov na binárnych stromoch. Riziko-neutrálna pravdepodobnosť. Stredná hodnota derivátu pri riziko-neutrálnych pravdepodobnostiach.
 6. Jednokrokový model, viackrokový model oceňovania derivátov.
 7. Oceňovanie európskych a amerických opcií.

V nasledujúcom súbore nájdete úlohy, ktorých precvičenie môže byť veľmi nápomocné k úspešnému absolvovaniu skúšky:

Úlohy_na_precvičovanie.pdf

Skúška z minulých rokov:

Skuska2012.pdf

Skuska2013.pdf

Skuska2014.pdf

Skuska2015.pdf

Skuska2019.pdf

Skuska2021.pdf

Skuska2022.pdf

Poznámky

ZakladyFinancnictva (last edited 2023-09-13 11:53:46 by MichalZakopcan)