Sylabus predmetu

Rozsah 2-2

1. Diskrétne systémy, ich opis pomocou diferenčných rovníc.
2. Z-transformácia - definícia, vlastnosti. Inverzná Z-transformácia.
3. Riešenie diferenčných rovníc pomocou Z-transformácie.
4. Diskrétne lineárne systémy - prenosová funkcia, impulzová odozva, stabilita, konvolúcia.
5. Vzťah medzi Laplaceovou a Z-transformáciou. Analógový filter, jeho nahradenie digitálnym.
6. Fourierova transformácia - definícia, vlastnosti. Frekvenčné spektrum.
7. Vzťah medzi Fourierovou a Laplaceovou transformáciou. Frekvenčná odozva.
8. Energia a sila signálu. Konvolúcia.
9. Diskrétna Fourierova transformácia, rýchla Fourierova transformácia. Inverzná DFT.
10. Návrh analógového filtra.
11. Prenos signálu - modulácia, demodulácia, filtrovanie vo frekvenčnej oblasti.
12. Ďalšie aplikácie.

Metódy analýzy lineárnych systémov (MALS) (last edited 2013-04-30 11:04:16 by BorisRudolf)