Matematika 3

Stránka v rekonštrukcii!

2022/2023

zimný semester, rozsah 2-2

Študijné odbory:

Robotika a kybernetika, Elektronika, Informačné a komunikačné technológie

Prednášajúci

Cvičiaci

Oznamy

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Skupina

Prednáška

utorok

DE150

13:00

15:00

všetky

Cvičenie

utorok

B704

15:00

17:00

Cvičenie

streda

B704

8:00

10:00

Cvičenie

streda

B704

10:00

12:00

Stručná osnova predmetu

1. Základy štatistiky. Spracovanie údajov, empirická pravdepodobnosť.

2. Základná analýza dát. Úvod do teórie pravdepodobnosti. Diskrétne a spojité rozdelenie pravdepodobnosti.

3. Základné charakteristiky náhodných premenných.

4. Intervalové a bodové odhady.

5. Testovanie štatistických hypotéz.

6. Sumarizácia a opakovanie štatistiky.

7. Singulárne body, rezíduá funkcie komplexnej premennej.

8-9. Laplaceova transformácia, veta o konečnej a začiatočnej hodnote, obrazy vybraných funkcií.

10. Inverzná Laplaceova transformácia, Heavisideov rozvoj, aplikácie,

11. Fourierov rad, Fourierov integrál a jeho fyzikálny význam Fourierova transformácia, spektrum funkcie, aplikácie v elektrotechnike.

12. Z-transformácia, inverzná Z-transformácia, vlastnosti, aplikácie.

Zodpovedný za predmet: doc. RNDr. Oľga Nánásiova, PhD, RNDr. Robert Turanský, PhD.

Otázky ku skúške

Rámcové otázky ku skúške z Matematiky 3.

1. Definícia Taylorovho radu a veta o rozvoji analytickej funkcie do TR.

2. Definícia singulárnych bodov komplexnej funkcie komplexnej premennej a ich vlastnosti.

3. Definícia Laurentovho radu a veta o rozvoji analytickej funkcie do LR, súvis LR so singulárnymi bodmi komplexnej funkcie komplexnej premennej.

4. Definícia, vlastnosti a aplikácie Laplaceovej transformácie.

5. Definícia, vlastnosti a aplikácie Laplaceovej transformácie.

6. Definícia, vlastnosti a aplikácie Z transformácie.

Podmienky účasti na skúške

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení (nariadenie dekana).

* Celkový počet bodov na skúške z M3 je 100.

* Počas semestra sa plánujú 10 bodové priebežné testy v šiestom a dvanástom týždni. Náhradný test bude v prvom týždni skúškového obdobia, len pre študentov ospravedlnených na pedagogickom oddelení.

* Na skúške sa môže zúčastniť študent bez neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach, ktorý získal aspoň 10 bodov z priebežných testov počas semestra.

* Neúčasť na skúške ako aj na každom priebežnom teste je nutné ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom (nariadenie dekana). Pokiaľ sa študent neospravedlní, nemá nárok na náhradný termín testu (skúšky).

* Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani žiadne iné elektronické zariadenia.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Hodnotenie skúšky je počet bodov zo skúšky s použitím stupnice hodnotenia podľa študijného poriadku STU.

Prednášky, príklady a cvičenia

Tabuľka Laplaceovej transformácie

Matematika3/program2 (last edited 2023-11-16 13:58:12 by OlgaNanasiova)