Revision 334 as of 2022-04-22 07:36:27

Clear message

Matematika 1 (opakovaná)/ Aplikovaná Informatika

2021/2022 -- Letný semester

Prednášajúci a cvičiaci

doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc., boris.rudolf[at]stuba.sk, miestnosť A - 403

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

link

Učiteľ

Prednáška

streda

AB-300

8:00

9:40

na stránke nižšie

B.Rudolf

Cvičenie

štvrtok

AB-300

13:00

14:40

https://meet.google.com/frt-unzp-wkn

B.Rudolf

Prednáška

piatok

AB-300

8:00

9:40

na stránke nižšie

B.Rudolf

Výuka bude prebiehať dištančnou formou. Miestnosti sa týkajú len situácie, ak by počas semestra bol umožnený prechod na prezenčnú výuku.

Počas dištančnej výuky bude prednáška formou videa na tejto stránke a na pripomenutie budete dostávať linku na prednášku aj emailom pred jej konaním.
Cvičenie bude v danom čase cez GSuite na stálej linke, ktorá je zverejnená v rozvrhu vyššie.
Na cvičenie sa netreba prihlasovať, termín je len jeden.

Oznamy

7.4.2022

V budúcom týždni bude 6 bodový test výnimočne už vo štvrtok 14. apríla od 13.00 do 13.30.
Po teste budeme pokračovať cvičením.

11.2.2022

Výuka v tomto semestri bude dištančná.
Záverečná skúška je plánovaná prezenčne.

Rozdelenie bodov medzi priebežné hodnotenie a záverečnú skúšku je 30+70. Body počas semestra získate:

Body na skúške získate za

Očakávam, že

Testy

Test č.4: zadanie4.pdf - vo štvrtok 14.4.2022
Test č.3: zadanie3.pdf 1.4.2022
Test č.2: zadanie2.pdf
Test č.1: zadanie1.pdf

Prednášky a cvičenia

Na tomto mieste budú prístupné videá prednášok, texty prednášok, ukážky riešených príkladov a úlohy na prepočítanie, vždy na daný týždeň semestra.

Určitý integrál, definícia a vlastnosti. Integračné metódy: per partes a substitúcia v určitom integráli.

Video prednášky:
Video Prednáška 11-1.
Video Prednáška 11-2.

Textové prednášky:
Prednáška 11.1: Prednaska11-1.pdf
Prednáška 11.2: Prednaska11-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 11

Neriešené príklady:
Príklady 11: Priklady11.pdf
Príklady na 11. týždeň s riešeniami: Priklady11riesene.pdf

Začíname poslednú kapitolu, Integrálny počet.
Témy: Neurčitý integrál, integračné metódy per partes a substitúcia.

Video prednášky:
Video Prednáška 10-1
Video Prednáška 10-2

Textové prednášky: (Sú teraz tri kratšie texty.)
Prednáška 10.1: Prednaska10-1.pdf
Prednáška 10.2: Prednaska10-2.pdf
Prednáška 10.3: Prednaska10-3.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 10

Neriešené príklady:
Príklady 10: Priklady10.pdf
Príklady na 10. týždeň s riešeniami: Priklady10riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 10:poznámky10ls.pdf
Konzultácia v Piatok: zapis10.pdf

Rady so striedavými znamienkami. Leibnitzovo kritérium.
Mocninové rady, úvod.
Mocninový a Taylorov rad.

Pretože je v piatok sviatočný deň, je v tomto týždni len jedna prednáška.

Video prednáška:
Video Prednáška 9-1.

Textové prednášky:
Prednáška 9.1: Prednaska9-1.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 9

Neriešené príklady:
Príklady 9: Priklady9.pdf, Priklady9a.pdf
Príklady na 9. týždeň s riešeniami: Priklady9riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 9:poznámky9ls.pdf

Nekonečné rady, pokračovanie.
Geometrický rad.
Nutná podmienka konvergencie radu.
Porovnávacie kritérium. Cauchyho kritérium. D'Alembertovo kritérium.
Rady so striedavými znamienkami a Leibnitzovo kritérium.
Mocninové rady.

Video prednáška:
Video Prednáška 8.1.
Video Prednáška 8.2.

Textové prednášky:
Prednáška 8.1: Prednaska8-1.pdf
Prednáška 8.2: Prednaska8-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 8

Neriešené príklady:
Príklady 8: Priklady8.pdf
Príklady na 8. týždeň s riešeniami: Priklady8riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 8:poznámky8ls.pdf

Sme v kapitole Postupnosti a nekonečné rady.
Témy: Postupnosť, jej definícia, pojem konvergencie. Konečné postupnosti a rady.
Nekonečné rady. Konvergencia. Súčet ako limita postupnosti čiastočných súčtov.

Cvičenia sa venujú čiastočne ešte L'Hospitalovmu pravidlu.

Video prednášky:
Video Prednáška 7.1.
Video Prednáška 7.2.

Textové prednášky:
Prednáška 7.1: Prednaska7.1.pdf
Prednáška 7.2: Prednaska7.2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 7

Neriešené príklady:
Príklady 7: Priklady7.pdf
Príklady na 7. týždeň s riešeniami: Priklady7riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 7:poznámky7ls.pdf

Dokončíme kapitolu Diferenciálny počet.
Témy: L'Hospitalovo pravidlo, Asymptoty v nekonečne.
Krátkym úvodom k postupnostiam začneme kapitolu Postupnosti a nekonečné rady.

Video prednášky:
Video Prednáška 6.1.
Video Prednáška 6.2.

Textové prednášky:
Prednáška 6.1: Prednaska6.1.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 6

Neriešené príklady:
Príklady 6: Priklady6.pdf
Príklady na 6. týždeň s riešeniami: Priklady6riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 6:poznámky6ls.pdf

Stále pokračuje kapitola Diferenciálny počet.
Dokončíme rozprávanie o lokálnych extrémoch. Uvedieme vety o vlastnostiach diferencovateľných funkcií na intervale [a,b]. Zavedieme derivácie vyšších rádov. Povieme, čo je konvexnosť a konkávnosť funkcie.

Video prednášky:
Video Prednáška 5.1.
Video Prednáška 5.2.

Textové prednášky:
Prednáška 5.1: Prednaska5-1.pdf
Prednáška 5.2: Prednaska5-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 5

Neriešené príklady:
Príklady 5: Priklady5.pdf
Príklady na 5. týždeň s riešeniami: Priklady5riesene.pdf

Čo bolo na cvičení 5:poznámky5ls.pdf

Pokračujeme v kapitole Diferenciálny počet.
Témy sú: derivácia inverznej funkcie, rovnica dotyčnice, monotónnosť a lokálne extrémy.
Na cvičení začíname s deriváciami.

Video prednášky:
Video Prednáška 4.1.
Video Prednáška 4.2.

Textové prednášky:
Prednáška 4.1: Prednaska4-1.pdf
Prednáška 4.2: Prednaska4-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 4
Príklady na 4. týždeň s riešeniami: Priklady4riesene.pdf

Neriešené príklady:
Príklady 4: Priklady4.pdf

Čo bolo na cvičení 4:poznámky4ls.pdf

V prednáške 3.1 ukončíme kapitolu Limita a spojitosť.
Na druhej prednáške 3.2 začíname rozprávať o derivácii.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:

Video Prednáška 3.1.
Video Prednáška 3.2

Textové prednášky:

Prednáška 3.1: Prednaska3-1.pdf
Prednáška 3.2: Prednaska3-2.pdf

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 3

Neriešené príklady:
Príklady 3: Priklady3.pdf

Čo bolo na cvičení 3:poznámky3ls.pdf

Začíname kapitolu o Limita a spojitosť. Povieme, čo je to limita funkcie v bode, aké má vlastnosti, ako sa počíta.
Rozlíšime prípady, keď je limita číslo, a keď je nekonečná. Ako súvisí so spojitosťou funkcie povieme v nasledujúcom týždni.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:

Video Prednáška 2.1.
Video Prednáška 2.2.

Textové prednášky:

Prednáška 2.1: Prednaska2-1.pdf
Prednáška 2.2: Prednaska2-2.pdf

Príklady na tento týždeň:

Riešené video-príklady:
Riešené príklady 2

Neriešené príklady:
Príklady 2: Priklady2.pdf

Čo bolo na cvičení 2:poznámky2ls.pdf

V tomto týždni sa budeme zaoberať pojmom reálna funkcia, jej definíciou a základnými vlastnosťami.
Dôležitý je pojem bijekcie a pojem inverznej funkcie.
Pripomenieme niektoré elementárne funkcie a ich grafy.

Tu sú štúdijné materiály na tento týždeň:

Video prednášky:
Video Prednáška 1.1
Video Prednáška 1.2

Textové prednášky:
Prednáška 1: Prednaska1.pdf
(na 1.týždeň je len jeden text prednášok)

Príklady na tento týždeň:
Príklady 1: Priklady1.pdf

Riešené video-príklady:
Cviko_1.1, Cviko_1.2, Cviko_1.3,
Cviko_1.4, Cviko_1.5, Cviko_1.6,
Cviko_1.7, Cviko_1.8, Cviko_1.9.

Zápis z cvičenia 1:poznámky1ls.pdf

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

 1. Pojem funkcie reálnej premennej. Vlastnosti funkcie, parita, ohraničenosť, maximum, minimum, supremum, infimum, inverzná funkcia.
 2. Elementárne reálne funkcie, mocninová, exponenciálna, logaritmická, Trigonometrické a cyklometrické funkcie.
 3. Limita a spojitosť funkcie. Konečné limity. Nevlastná limita. Limita v nevlastnom bode. Jednostranné limity.
 4. Spojitosť. Vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale.
 5. Pojem derivácie. Výpočet derivácie funkcie reálnej premennej. Geometrický význam derivácie, prvý diferenciál.
 6. Monotónnosť a lokálne extrémy. Vlastnosti diferencovateľnej funkcie na uzavretom intervale.
 7. Derivácie vyšších rádov. Konvexnosť a konkávnosť. Extrémy a 2.derivácia. L‘Hospitalovo pravidlo.
 8. Postupnosť ako funkcia na množine prirodzených čísel. Limita postupnosti. Vlastnosti. Postupnosť definovaná rekurentne.
 9. Nekonečné rady. Pojem konvergencie. Geometrický rad. Kritériá konvergencie radov s nezápornými členmi.
 10. Neurčitý integrál, definícia, elementárne integrály, metóda per partes a substitúcia.
 11. Integrovanie racionálnych funkcii, rozklad na elementárne zlomky.
 12. Určitý integrál (Riemannov), vzťah medzi integrálom a primitívnou funkciou, metódy integrovania, aplikácie určitého integrálu.

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Elektronický text dostupný na tejto strane).
 5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
 6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Prednášky

Tu je elektronická verzia literatúry č. 4:

Matematická analýza - pdf

Podmienky účasti na skúške

Skúška je naplánovaná prezenčnou formou. (Dištančná forma skúšky je záložná možnosť.)
Podmienkou účasti na skúške je získať aspoň 15 bodov počas semestra.
Rozdelenie bodov je 30 bodov počas semestra, tieto môžete získať na priebežných testoch, a 70 bodov na záverečnej skúške.

Cvičenia

Skúste výpočty a prípadne kreslenie grafov použitím https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html

Tabuľku hodnôt goniometrických funkcií a niektoré goniometrické identity nájdete tu:

Goniometrické funkcie

Prednášky

Tu je elektronická verzia literatúry č. 4:

Matematická analýza - pdf

Fórum (stránky doporučené študentmi)

Tu môžete nájsť niektoré typy príkladov s postupom riešenia:

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Sbirka_uloh/video/obsah.html

V tomto semestri sú zaujímavé kapitoly 3, 4, 5, 6.