M4 - Diskrétna matematika

2006/07 Letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Konečné a nekonečné množiny.Operácie a relácie na množine. Čiastočné usporiadanie množiny. Hasseho diagram. Ekvivalencia na množine a rozklad množiny.Grafy a ich reprezentácia. Eulerovské grafy. Hamiltonovské grafy. Algoritmy na nájdenie najkratšej cesty v grafe. Stromy a kostry grafu. Najlacnejšia kostra grafu. Úloha obchodného cestujúceho.Hľadanie hamiltonovských kružníc. Siete. Maximálny tok v cirkulačnej a transportnej sieti. Použitie na riešenie priraďovacej úlohy. Problém plánovania činnosti. Časová analýza projektu.Planárne grafy.

Literatúra

  1. Demel, J.: Grafy, SNTL Praha. 1989
  2. Galanová,J., Kaprálik, P.: Diskrétna matematika, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1997
  3. Johnsonbaugh,R.: Discrete Mathematics, Macmillan Publishing Company, New York, 1989

Podmienky na zápočet

  1. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutným predpokladom pre úspešné zvládnutie predmetu.
  2. Na 2 povinných testoch konaných počas semestra je možné získať maximálne 30 bodov.
  3. Zápočet získava študent s 15 - 30 bodmi získanými počas semestra.
  4. Nutnou podmienkou účasti na skúške z Diskrétnej matematiky je získanie zápočtu.
  5. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
  6. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.

Riadny termín je 21.05.2007 0 10:30 v CD150

M4-Diskretna_matematika (last edited 2008-04-25 09:05:19 by localhost)