Lineárna algebra 1

pre študijný program Aplikovaná informatika

2023/2024 zimný semester

V AIS sa môžete zapísať na skúšku

Podrobnejšie informácie ku skúške sú na konci stránky.

Všetky termíny spolu

Náhradný termín 02.02.2024

Opravený Náhradný termín sa dá pozrieť 06.02.2024 od 14:00 v A_419. Zmena bodového zisku po prezretí má za následok zmenu bodového zisku a prípadne aj známky v AIS.

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20240202.pdf je zadanie skúšky, v súbore 20240202sg.pdf je komentované a bodované riešenie. Na mnohých miestach je veľa vysvetľujúcich komentárov, ktoré určite nemusia byť súčasťou bežného riešenia, na iných miestach sú vynechané niektoré zrejmé kroky, ktoré určite musia byť súčasťou bežného riešenia.

Známky:

Maximálny dosiahnutý bodový zisk:

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20240202_AB300.pdf je zasadaci poriadok.

Opravný termín 19.01.2024

Šudenti, ktorí majú v Priebežnom hodnotení známku Fxx, dostávajú z predmetu konečné hodnotenie Fx (bez možnosti opravy na 2. termíne). Známku Fxx je možné zmeniť vysvetlením problematických častí vypracovania skúšky.

V prípade záujmu o opravu známky A - E napíšte e-mail na karina.chuda@stuba.sk pred ukončením zapisovania sa na daný termín v AIS. Odovzdaním Testu opravnej skúšky prestáva pôvodná známka existovať.

Opravený Opravný termín sa dá pozrieť 26.01.2024 od 14:00 v A_419. Zmena bodového zisku po prezretí má za následok zmenu bodového zisku a prípadne aj známky v AIS.

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20240119.pdf je zadanie skúšky, v súbore 20240119sg.pdf je komentované a bodované riešenie. Na mnohých miestach je veľa vysvetľujúcich komentárov, ktoré určite nemusia byť súčasťou bežného riešenia, na iných miestach sú vynechané niektoré zrejmé kroky, ktoré určite musia byť súčasťou bežného riešenia.

Známky:

Maximálny dosiahnutý bodový zisk:

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20240119_BC300.pdf je zasadaci poriadok.

Riadny termín 03.01.2024

V prípade záujmu o opravu známky A - E napíšte e-mail na karina.chuda@stuba.sk pred ukončením zapisovania sa na daný termín v AIS. Odovzdaním Testu opravnej skúšky prestáva pôvodná známka existovať.

Opravený Riadny termín sa dá pozrieť 11.01.2024 od 14:00 v A_419. Zmena bodového zisku po prezretí má za následok zmenu bodového zisku a prípadne aj známky v AIS.

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20240103.pdf je zadanie skúšky, v súbore 20240103sg.pdf je komentované a bodované riešenie. Na mnohých miestach je veľa vysvetľujúcich komentárov, ktoré určite nemusia byť súčasťou bežného riešenia, na iných miestach sú vynechané niektoré zrejmé kroky, ktoré určite musia byť súčasťou bežného riešenia.

Známky:

Maximálny dosiahnutý bodový zisk:

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súboroch 20240103_AB300.pdf a 20240103_BC300.pdf je zasadaci poriadok.

Skorý termín 20.12.2023

V prípade záujmu o opravu známky A - E napíšte e-mail na karina.chuda@stuba.sk pred ukončením zapisovania sa na daný termín v AIS. Odovzdaním Testu opravnej skúšky prestáva pôvodná známka existovať.

Opravený Skorý termín sa dá pozrieť 02.01.2024 od 14:00 v A_419 alebo 11.01.2024 od 14:00 v A_419. Zmena bodového zisku po prezretí má za následok zmenu bodového zisku a prípadne aj známky v AIS.

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20231220.pdf je zadanie skúšky, v súbore 20231220sg.pdf je komentované a bodované riešenie. Na mnohých miestach je veľa vysvetľujúcich komentárov, ktoré určite nemusia byť súčasťou bežného riešenia, na iných miestach sú vynechané niektoré zrejmé kroky, ktoré určite musia byť súčasťou bežného riešenia.

Známky:

Maximálny dosiahnutý bodový zisk:

V MS Teams\Linearna algebra 1\Files v súbore 20231220_AB300.pdf je zasadaci poriadok.

Informačný list

info2023.pdf

Pozor

Základným zdrojom pre Lineárnu algebru 1 sú prednášky a cvičenia a materiály k nim, ktoré nájdete v MS Teams\Lineárna algebra 1. Videá a texty sú iba doplnkový zdroj, nie je garantované, že obsahujú všetko a vo vhodnej forme, čo bude požadované pri priebežnom hodnotení a na skúške.

Obsah

 1. (Komplexné čísla)
  prednáška text: predn2.pdf, strany 1 - 4
  prednáška video: https://youtu.be/Ja7oYlKlIwU a https://youtu.be/8kZk1FA82gE a https://youtu.be/saXHS6yLwms
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 5
  cvicenie video: N/A
  rozdiely:

 2. Vektor, matica - násobenie matíc
  prednáška text: predn1.pdf, strany 4 - 5
  prednáška video: MaticoveOperacie-T3.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 3, príklady 1, 3 - 4
  cvicenie video: https://youtu.be/bzkBJq9Si60
  rozdiely: vektor (ak nie je povedané inak) sa zapisuje do stĺpca

 3. Sústava lineárnych rovníc - elementárne riadkové operácie
  prednáška text: predn1.pdf, strany 1 - 3
  prednáška video: https://youtu.be/FenXSywbHME
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 1
  cvicenie video: https://youtu.be/c7AvAUdtzjQ
  rozdiely: pri riadkovo ekvivalentných úpravách sa nemôže vynechávať ani nulový riadok, pri riešení SLR sa matica upravuje do redukovaného stupňovitého tvaru, riešenie SLR sa zapisuje do stĺpca

 4. Vektorový podpriestor
  prednáška text: predn1.pdf, strany 3 - 4
  prednáška video: MaticoveOperacie-T3.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 2
  cvicenie video: https://youtu.be/bzkBJq9Si60
  rozdiely: vektor (ak nie je povedané inak) sa zapisuje do stĺpca

 5. Štvorcové matice - inverzná matica, determinant matice
  prednáška text: predn1.pdf, strany 5 - 8
  prednáška video: MaticoveOperacie-T3.mp4 a Determinanty-T4.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 3, príklady 2, kapitola 4, kapitola 6
  cvicenie video: https://youtu.be/bzkBJq9Si60 a https://youtu.be/DjiAkSAr8Ew
  rozdiely:

 6. Vektor v Rn - vektorový súčin v R3
  prednáška text: predn3.pdf, strany 1 - 2
  prednáška video: https://youtu.be/IVk1168K8Sw
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 9
  cvicenie video: https://youtu.be/MK84rNgkeA4
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, bod sa zapisuje do stĺpca

 7. Afinný podpriestor v Rn
  prednáška text: predn3.pdf, strana 3, geometria.pdf, strany 20 - 22
  prednáška video: https://youtu.be/fxvdC7eLeeg a https://youtu.be/scTQgNEmEpA
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 10, príklady 1 - 2
  cvicenie video: https://youtu.be/nXFpfNn7Qfs a https://youtu.be/g7m9d-Elkfc
  rozdiely:

 8. Prienik, vzájomná poloha afinnych podpriestorov v Rn
  prednáška text: predn3.pdf, strana 3, geometria.pdf, strany 22 - 26
  prednáška video: https://youtu.be/fxvdC7eLeeg a https://youtu.be/scTQgNEmEpA
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 10, príklady 3 - 4, 6, 8 - 9, 11
  cvicenie video: https://youtu.be/nXFpfNn7Qfs a https://youtu.be/g7m9d-Elkfc
  rozdiely:

 9. Vzdialenosť, uhol afinných podpriestorov v Rn
  prednáška text: predn3.pdf, strana 3, geometria.pdf, strany 26 - 32
  prednáška video: https://youtu.be/fxvdC7eLeeg a https://youtu.be/scTQgNEmEpA
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 10, príklady 5, 7, 10, 12 - 15
  cvicenie video: https://youtu.be/nXFpfNn7Qfs a https://youtu.be/g7m9d-Elkfc
  rozdiely:

 10. Polynóm - Euklidov algoritmus
  prednáška text: predn2.pdf, strana 5
  prednáška video: Polynomy-T5.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 7, príklady 1 - 3
  cvicenie video: https://youtu.be/g1Ts8mkvhxs
  rozdiely: množina všetkých polynómov nad R v neurčitej x je označená R[x], Euklidov algoritmus

 11. Rozklad polynómu na súčin ireducibilných polynómov
  prednáška text: predn2.pdf, strana 5 - 6
  prednáška video: Polynomy-T5.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 8, príklady 1, 3
  cvicenie video: https://youtu.be/g1Ts8mkvhxs
  rozdiely:

 12. Koreň polynómu, rozklad polynómu nad Q, R, C - Hornerova schéma, racionálne korene
  prednáška text: predn2.pdf, strany 5 - 7
  prednáška video: Polynomy-T5.mp4 a Polynomy2-T6.mp4
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 7, príklady 4 - 9
  cvicenie video: https://youtu.be/g1Ts8mkvhxs a https://youtu.be/imZ06ZtLT2I
  rozdiely:

 13. Racionálny výraz nad R - parciálne zlomky
  prednáška text: predn2.pdf, strany 7 - 10
  prednáška video: https://youtu.be/QLmW0fyL2qE
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 8, príklady 2
  cvicenie video: https://youtu.be/JVQUMDLfb2I
  rozdiely: zlomky v rozklade sa nazývajú parciálne zlomky

 14. (Kvadrika)
  prednáška text: predn4.pdf, geometria.pdf, strany 32 - 43
  prednáška video: https://youtu.be/-Rf0BiKrKFg
  cvicenie text: priklady1.pdf, kapitola 11
  cvicenie video: https://youtu.be/rjmmOOCUhpI
  rozdiely:

 15. Príprava na skúšku
  prednáška video: https://youtu.be/VE4qmkBoDSM a https://youtu.be/45K76Vhw9AQ
  cvicenie video: https://youtu.be/pikQhATUdzc a https://youtu.be/fIyktGnTKLA
  minulé roky: MS Teams\Linearna algebra 1

Chyby

Objavené chyby vo video cvičeniach: chyby.pdf

Literatúra

 1. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria, Albert Marenčin PT, Bratislava, 2011.

  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/zlatos_LAG.pdf (kniha)
  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/LAG_A4.pdf (A4)

 2. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika 1, Alfa, Bratislava, 1985 & Univerzita Komenského, Bratislava, 1995 & Univerzita Komenského, Bratislava, 1999.

 3. M. Hejný, V. Zaťko, P. Kršňák: Geometria 1, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1985.
 4. M. Zajac: Príklady Lineárna algebra 1.

  priklady1.pdf

 5. M. Zajac: Prednášky Lineárna algebra 1.

  predn1.pdf
  predn2.pdf
  predn3.pdf
  predn4.pdf

 6. P. Kaprálik: Algebra a geometria.

  geometria.pdf

 7. Carl D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 2000.
 8. J. Galanová a kol.: Lineárna algebra, STU, Bratislava, 2002.
 9. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, Alfa, Bratislava, 1979.
 10. J. M. Kollár: Matematika 1.

  http://www.math.sk/jmkollar/

MSTeams

Kód predmetu v MS Teams: 7gxfa4i

Hodnotenie

Časti hodnotenia:

Obsah:

Bodovanie:

Pravidlá bodovania:

Úspešnosť požadovaná na absolvovanie predmetu:

Váha pri výpočte známky:

Známka - bodíky z intervalu [0;120+bonus] sa prepočítajú na body z intervalu [0;100+bonus]:

Neúčasť/neúspešosť na priebežnom honotení:

Neúčasť/neúspešosť na skúške:

Priebeh priebežného hodnotenia a skúšky

Ak niekto potrebuje pri Priebežnom hodnotení a Skúške špeciálne podmienky, napríklad zo zdravotných dôvodov, prosím, napíšte mi e-mail na karina.chuda@stuba.sk .

Na stole na viditeľnom mieste treba mať:

Okrem toho môže byť na stole iba (nedodržanie má za následok hodnotenie Fx bez možnosti opravy v tomto akademickom roku):

Smie sa používať:

Nesmie používať a nesmie byť v dosahu (nedodržanie má za následok hodnotenie Fx bez možnosti opravy v tomto akademickom roku):

Ďalšie pokyny:

Hlasovanie o priebehu skúšky

https://forms.gle/2ZY3JiNQ5JhwdThp6
Hlasovanie trvá do 10.12.2023 23:59
Výsledky:

Termíny

Priebežné hodnotenie:

Skúška:

LinearnaAlgebra1 (last edited 2024-02-25 15:03:33 by KarinaChuda)