Lineárna algebra 2

pre študijný program Aplikovaná informatika

2022/2023 letný semester

AK SI CHCETE STIAHNUŤ MATERIÁLY Z TEAMU LINEÁRNA ALGEBRA 2 V MS TEAMS, SPRAVTE TAK, PROSÍM, DO KONCA OKTÓBRA, ZAČIATKOM NOVEMBRA BUDE TEAM LINEÁRNA ALGEBRA 2 V MS TEAMS 'VYČISTENÝ'.

Obsah

 1. Euklidov algoritmus
  prednáška text: prednaska1.pdf, strany 6 - 7, 8 - 9
  prednáška video: https://youtu.be/RYShvddtXx0 a https://youtu.be/z94noc6YFAk
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 1, príklady 5 - 6, týždeň 2, príklad 6, časť a, týždeň 3, príklad 1, časť a
  cvičenie video: https://youtu.be/WTn10sOhL88 a https://youtu.be/bwksRJg8mCc
  rozdiely: množina všetkých polynómov nad $\mathcal{R}$ v neurčitej $x$ je označená $\mathcal{R}[x]$, tabuľka pre rozšírený Euklidov algoritmus má 4 stĺpce

 2. Pole $(\mathcal{Z}_p,\oplus_p,\odot_p)$
  prednáška text: prednaska1.pdf, strany 1, 5 - 7, 13
  prednáška video: https://youtu.be/RYShvddtXx0 a https://youtu.be/UuxRy0ySiI8
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 2, príklady 1 - 5, 7 - 8, týždeň 3, príklad 6, časti b - d, týždeň 4, príklady 1 - 2, 5
  cvičenie video: https://youtu.be/WTn10sOhL88 a https://youtu.be/E1u89_4PAz4
  rozdiely: tabuľka pre rozšírený Euklidov algoritmus má 4 stĺpce, pri riadkovo ekvivalentných úpravách sa nemôže vynechávať ani nulový riadok, pri riešení sústavy lineárnych rovníc sa matica upravuje do redukovaného stupňovitého tvaru, riešenie sústavy lineárnych rovníc sa zapisuje do stĺpca

 3. Pole $(\mathcal{Z}_p[x],\oplus_p,\odot_p)/_{(p(x))}$
  prednáška text: prednaska1.pdf, strany 9 - 10
  prednáška video: https://youtu.be/z94noc6YFAk a https://youtu.be/Hz4GsqVIaao a https://youtu.be/UuxRy0ySiI8
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 2, príklady 6, časť b, 9 - 10, týždeň 3, príklady 1 - 5
  cvičenie video: https://youtu.be/bwksRJg8mCc a https://youtu.be/RGep5pY-72M a https://youtu.be/E1u89_4PAz4
  rozdiely: množina všetkých polynómov nad $\mathcal{R}$ v neurčitej $x$ je označená $\mathcal{R}[x]$, tabuľka pre rozšírený Euklidov algoritmus má 4 stĺpce

 4. Elementárna matica, riešenie sústavy lineárnych rovníc nad okruhom $(\mathcal{Z},+,\cdot)$
  prednáška text: prednaska1a.pdf
  prednáška video: https://youtu.be/UuxRy0ySiI8 a https://youtu.be/zlVjszq8HRA
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 4, príklad 3
  cvičenie video: https://youtu.be/tIivbL7qnJk
  rozdiely: pri riadkovo ekvivalentných úpravách sa nemôže vynechávať ani nulový riadok, riešenie sústavy lineárnych rovníc sa zapisuje do stĺpca, Hermitov tvar matice nemusí spĺňať hodnosť matice = počet riadkov < počet stĺpcov, pred-Smithov tvar matice, Smithov kanonický tvar matice
  bonus: https://xpopikt-didactic-application.herokuapp.com/

 5. Vektorový priestor
  prednáška text: prednaska1.pdf, strany 18 - 21
  prednáška video: https://youtu.be/L9UIZeR59Ow
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 5, týždeň 6, príklad 2
  cvičenie video: https://youtu.be/URdpwz-RlrM a https://youtu.be/4-QvadJje1I
  rozdiely: vektor (ak nie je povedané inak) sa zapisuje do stĺpca, lineárny obal množiny $S$ sa označuje $[S]$

 6. Lineárne zobrazenie
  prednáška text: prednaska1.pdf, strany 21 - 24
  prednáška video: https://youtu.be/GQ3zfpvBz0Q
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 6, príklady 1, 3, týždeň 7, príklady 1 - 2
  cvičenie video: https://youtu.be/KcCSe5xBCrg
  rozdiely: lineárne zobrazenie sa nazýva lineárne zobrazenie, obraz $V$ v lineárnom zobrazení $L\colon V\to W$ sa označuje $Im(L)$, vektor sa zapisuje do stĺpca, matica lineárneho zobrazenia $L\colon V\to W$ s bázou $\mathcal{B}_V$ vo $(V,+,\cdot)$ a bázou $\mathcal{B}_W$ vo $(W,+,\cdot)$ sa označuje $A_{L,\mathcal{B}_W\mathcal{B}_V}$

 7. Vlastné číslo a vlastný vektor
  prednáška text: predn2.pdf, strany 1 - 6
  prednáška video: https://youtu.be/UvOFYLZBv0k a https://youtu.be/VPr_b_6Ijzc
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 7, príklady 1, 3, 5 - 8, týždeň 8, príklady 1 - 3
  cvičenie video: https://youtu.be/upuCd9MzF48 a https://youtu.be/aHUYI63EmKw
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, charakteristický polynóm matice $A$ môže byť aj $|x\cdot I-A|$, pri riadkovo ekvivalentných úpravách sa nemôže vynechávať ani nulový riadok, matica pridružená k polynómu $f(x)$ stupňa $n$$1$ nad diagonálou a koeficienty normovaného polynómu asociovaného s $f(x)$ okrem vedúceho v stĺpci $1$ pričom v riadku $1$ je koeficient pri $x^{n-1}$ a v riadku $n$ je koeficient pri $x^0$

 8. Podobnosť matíc, Jordanov kanonický tvar matice
  prednáška text: predn2.pdf, strany 4, 6 - 10
  prednáška video: https://youtu.be/VPr_b_6Ijzc a https://youtu.be/Y0iPM9DxAGI
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 8, príklad 4, týždeň 9, príklad 1
  cvičenie video: https://youtu.be/aHUYI63EmKw a https://youtu.be/HjO8QYFyDcM
  rozdiely: Jordanov blok má $1$ nad diagonálou, do matice prechodu od novej bázy zo zovšeobecnených vlastných vektorov k starej báze sa reťazec zovšeobecnených vlastných vektorov $v_1\leftarrow v_2\leftarrow v_3\leftarrow\cdots\leftarrow v_k$ zapisuje zľava od vlasného vektoru aka $1$-zovšeobecneného vlastného vektoru $v_1$ doprava po $k$-zovšeobecnený vlasný vektor $v_k$

 9. ...
  prednáška text:
  prednáška video:
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 9, príklad 1
  cvičenie video: https://youtu.be/HjO8QYFyDcM
  rozdiely: Jordanov blok má $1$ nad diagonálou, do matice prechodu od novej bázy zo zovšeobecnených vlastných vektorov k starej báze sa reťazec zovšeobecnených vlastných vektorov $v_1\leftarrow v_2\leftarrow v_3\leftarrow\cdots\leftarrow v_k$ zapisuje zľava od vlasného vektoru aka $1$-zovšeobecneného vlastného vektoru $v_1$ doprava po $k$-zovšeobecnený vlasný vektor $v_k$

 10. Ortogonálna projekcia
  prednáška text: predn3.pdf, strany 1 - 3
  prednáška video: https://youtu.be/mrI6qAWy0iI
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 10, príklady 1, 3 - 4
  cvičenie video: https://youtu.be/yN9iUoRFIeM
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, neznáme koeficienty aproximačného polynómu zodpovedajú stĺpcom matice príslušnej sútavy lineárncyh rovníc v poradí zľava doprava $f_0$, $f_1$, $f_2$, ..., $f_n$

 11. Ortonormálna podobnosť matíc
  prednáška text: predn3.pdf, strany 4 - 5
  prednáška video: https://youtu.be/mrI6qAWy0iI a https://youtu.be/rfHMNLuqudM
  cvičenie text: prikladyLA2.pdf, týždeň 10, príklad 2, týždeň 11 - 12, príklady 1 - 4
  cvičenie video: https://youtu.be/yN9iUoRFIeM a https://youtu.be/gzbHSHVUU-E
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, bod sa zapisuje do stĺpca

 12. Kvadrika
  prednáška text: predn3.pdf, strany 3 - 4
  prednáška video:
  cvičenie text:
  cvičenie video:
  rozdiely: vektor sa zapisuje do stĺpca, bod sa zapisuje do stĺpca

 13. Príprava na skúšku
  skúšobná písomka: MS Teams\Linearna algebra 2\General\Files\20230511.pdf

Chyby

Objavené chyby vo video cvičeniach: pozri MSTeams Linearna algebra 2

Literatúra

 1. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria, Albert Marenčin PT, Bratislava, 2011.

  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/zlatos_LAG.pdf (kniha)
  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/LAG_A4.pdf (A4)

 2. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika 1, Alfa, Bratislava, 1985 & Univerzita Komenského, Bratislava, 1995 & Univerzita Komenského, Bratislava, 1999.

 3. J. Guričan: Vybrané kapitoly z algebry.

  http://thales.doa.fmph.uniba.sk/gurican/vka/vka2014_09_24.pdf

 4. M. Hejný, V. Zaťko, P. Kršňák: Geometria 1, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1985.
 5. M. Zajac: Príklady Lineárna algebra 2.

  prikladyLA2.ps, prikladyLA2.pdf (7.4.2021)

 6. M. Zajac: Zbierka úloh Lineárna algebra 2.

  zbierkauloh.ps, zbierkauloh.pdf
  jordanovtvar.ps, jordanovtvar.pdf

 7. M. Zajac: Prednášky Lineárna algebra 2.

  prednaska1.ps, prednaska1.pdf (27.4.2020)
  prednaska1a.ps, prednaska1a.pdf (13.3.2020)
  https://xpopikt-didactic-application.herokuapp.com/
  predn2.ps, predn2.pdf (27.4.2020)
  predn3.ps, predn3.pdf (5.6.2020)

 8. V. Havel, J. Holenda: Lineární algebra. ALFA, Bratislava, 1984.
 9. Š. Schwarz: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava, 1968.
 10. J. Galanová, J. Gatial, P., Kaprálik: Lineárna algebra, STU, Bratislava, 2002.
 11. J. Glyn: Advanced Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey, 1992.
 12. C. D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 2000.

Rozvrh

Deň

Od

Do

Miestnosť

Krúžok

Vyučujúci

Kontakt

MSTeams

Kód predmetu v MS Teams: dcp91cv

Hodnotenie

Skúška:

Výsledné hodnotenie zo 100 bodov:

Informácie ku skúške

Na skúške treba mať na stole na viditeľnom mieste:

Na skúške okrem toho môže byť na stole:

Na skúške sa môže používať:

Na skúške sa nesmie používať a nemôže byť v dosahu:

Ďalšie pokyny:

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2023-09-11 18:27:08 by KarinaChuda)