Grafy (FIIT)

2006/07 Letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Grafy a ich reprezentácia.Rôzne typy súvislosti grafov.Grafy relácií.Eulerovské grafy.Bludiskový algoritmus na nájdenie eulerovského ťahu. Problém čínskeho poštára.Hamiltonovské grafy. Problém obchodného cestujúceho.Algoritmy na nájdenie najkratšej cesty v grafe.Problém plánovania činnosti. Metóda kritickej cesty(CPM).Siete.Rez v grafe. Maximálmy tok v sieti. Maximálna cirkulácia.Stromy. Algoritmy na nájdenie minimálnej kostry grafu.Rozhodovacie stromy.Priraďovacie úlohy.Párovanie.Algoritmus na maximálne párovanie. Petroho siete ako model pre konkurujúce si procesy.

Literatúra

  1. Demel, J.: Grafy, SNTL, Praha,1989, 2000
  2. Plesník, J.: Grafové algoritmy, VEDA, Bratislava 1983
  3. Harary, F.: Graph Theory. Reading, Addison-Wesley 1969

Podmienky na zápočet

  1. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutným predpokladom pre úspešné zvládnutie predmetu.
  2. Na 2 povinných testoch konaných počas semestra je možné získať maximálne 30 bodov.
  3. Zápočet získava študent s 15 - 30 bodmi získanými počas semestra.
  4. Nutnou podmienkou účasti na skúške z Grafov je získanie zápočtu.
  5. Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
  6. Hodnotenie skúšky pozostáva zo súčtu bodov získaných počas semestra a na skúške. Výsledná známka zodpovedá stupnici uverejnenej v študijnom programe.

Riadny termín je 23.05.2007 o 16:00 AB150

Opravný termín je 11.6.2007 o 10:00 respírium KM A blok, 4.poschodie

Grafy_(pre_FIIT) (last edited 2008-04-25 09:05:24 by localhost)