Funkcionálna analýza 1

2010/2011 -- zimný semester.

opravný termín skúšky bude 1.2.2012, 10:30 - 12:45 v miestnosti BC300

Vyučujúci

konzultáčné hodiny utorok 15.00-16.30

Stručná osnova predmetu

1. Euklidovský lineárny priestor Rn, Cn, funkcie z Rn do R

2. Derivácia v smere, gradient, lokálne extrémy

3. Viazané a globálne extrémy

4. Krivka a plocha v R3, krivkový a plošný integrál prvého druhu

5. Skalárne a vektorové pole, gradient, divergencia, rotácia

6. Analytická funkcia komplexnej premennej, krivkový integrál

7. Cauchyho integrálna veta, Cauchyho vzorec, princíp maxima

8. Taylorov a Laurentov rad, rezíduá

9. Konformné zobrazenia

10. Fourierov rad komplexnej funkcie

11. Fourierova transfomácia

12. Príklady použitia Fourierových radov a Fourierovej transformácie.

Literatúra

  1. Igor Bock, Ján Horniaček, Matematická analýza 3, Skiptá FEI STU,
    • ALFA Bratislava 1990
  2. Ján Ivan, Matematika 2, ALFA Bratislava 1989
  3. FA1-predn1.ps FA1-predn1.pdf

  4. priklady1.pdf priklady2.pdf priklady3.pdf FourirovaTransformacia.pdf

Podmienky na zápočet

Zápočet získa študent, ktorý cez semester dosiahne aspoň 20 (zo 40) bodov.

Funkcionalnaanalyza1 (last edited 2012-01-26 15:44:25 by MichalZajac)