Revision 811 as of 2022-01-26 12:10:22
You are not allowed to revert this page!

Clear message

2021/2022-- Letný semester

stranka je momentalne v rekonstrukcii :-(

Prednášajúci

Cvičiace

Prednášky a cvičenia

_1. týždeň_

Pojem funkcia viacerých premenných a základné pojmy s ňou súvisiace.
Geometrickú predstavu o jej grafe v prípade dvoch premenných x,y budujeme pomocou pojmov vrstevnice, parciálne funkcie, rezy.

Prednáška 1: Prednaska1.pdf
Video Prednáška 1.
Príklady 1: Priklady1.pdf

Skúste výpočty a prípadne kreslenie grafov použitím https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
Najmä pre priestorovú predstavu funkcie dvoch premenných je vykreslenie grafov užitočné.

Literatúra

1. SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2 : Diferenciálny a integrálny počet funkcie viac premenných. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 160 s.
2. MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s.
3. BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986. 579 s.
4. MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://www.fei.stuba.sk/~marko.

1. Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990
2. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Ďalšie príklady môžete nájsť v elektronickej literature uvedenej nižšie.
Tiež v zbierke Eliáš, Horvath, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3. resp. 4. diel. (dostupná napr. v študovni)

Ďalšia literatúra

Tu je elektronická verzia literatúry, (autor Doc. RNDr. Ladislav Satko CSc.):
(pre tento predmet sú relevantné kapitoly 3 a 4. Kvôli pohodliu čitateľa sú predchádzajúce kapitoly 1 a 2 z textu vypustené)
Matematická analýza - pdf

Podmienky účasti na skúške z M2

* Celkový počet bodov na skúške z M2 je 100.
* Počas semestra budú testy, na ktorých môže študent získať 30 bodov a prípadne bonusové body naviac.
* Na záverečnej písomke môžete získať 70 bodov. V prípade dištančného skúšania bude záverečná písomka v prostredí AIS.
* Nutnou podmienkou účasti na skúške z M2 je počas semestra získať aspoň 15 bodov.
* Testy počas semestra budú v prostredí MOODLE, alebo AIS.

* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.
* Ak bude skúška prebiehať dištančne, bude rovnakou formou, akou bola v zimnom semestri skúška z M1. Rozsah príkladov a ich bodové hodnotenie upresníme pred koncom semestra.

Skúšky

Fórum

Tu môžete nájsť niektoré typy príkladov s postupom riešenia:

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Sbirka_uloh/video/obsah.html

V tomto semestri sú zaujímavé kapitoly 7 a 9. (Treba prerolovať do druhej polovice stránky)